'เอ็ตด้า' แนะเกณฑ์ 'E-meeting' หนุน ประชุมผู้ถือหุ้น- 'เวิร์คฟรอมโฮม'

'เอ็ตด้า' แนะเกณฑ์ 'E-meeting' หนุน ประชุมผู้ถือหุ้น- 'เวิร์คฟรอมโฮม'
3 พฤษภาคม 2564
107

"เอ็ตด้า" ระบุ "เวิร์คฟรอมโฮม" หรือประชุมผู้ถือหุ้น ช่วงโควิดระลอกใหม่ ต้องเข้มงวดตามประกาศกฎหมายกระทรวง ภายใต้พรบ.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น เพื่อให้ระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน ตามที่ประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดไว้นั้น จึงแนะนำหลักในการเลือกใช้ระบบการประชุมออนไลน์เพื่อให้การประชุมออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชน ที่ต้องมีการประชุมในวาระลับ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมายรองรับ ดังนี้

1.การประชุมโดยทั่วไป จะต้องประกอบไปด้วยหลักการสำคัญๆ เช่น ก่อนการประชุม ผู้ร่วมประชุมจะต้องแสดงตัวตน โดยใช้วิธีตามที่ผู้จัดการประชุมกำหนด เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวต้น (Digital ID) ด้วย Username, Password หรือให้ผู้ร่วมประชุมรายอื่นรับรองการแสดงตัวตนก็ได้ และระหว่างการประชุม จะต้องสื่อสารกันได้ ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ สามารถการเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม ทั้งในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ขณะที่ การออกเสียงลงคะแนน หากเป็นในรูปแบบทั่วไป ที่เปิดเผยได้ จะต้องสามารถระบุตัวตนและเจตนาของผู้ออกเสียงลงคะแนนได้ แต่หากเป็นการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ เปิดเผยไม่ได้ ให้ทราบเฉพาะจำนวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของคะแนนนั้นๆ โดยไม่ต้องระบุตัวตน

ส่วนการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น วิธีการแสดงตน จำนวนหรือรายชื่อ วิธีการลงคะแนน ผลรวมคะแนน ทุกประเภทประชุม ทั้งแบบทั่วไปและแบบลับสามารถจัดเก็บได้ เว้นแต่การบันทึกเสียง หรือเสียงและภาพระหว่างการประชุมในการประชุมลับที่จัดเก็บไม่ได้

2.การประชุมในเรื่องลับ โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ต้องการผลทางกฎหมาย มีหลักการที่ต้องคำนึงและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ ผู้ใช้งานจะต้องใช้ระบบการประชุมออนไลน์ที่ติดตั้งและให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น และห้ามบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพตลอดการประชุมในวาระลับ รวมถึงห้ามให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิรับรู้ข้อมูลลับนั้นๆ รับรู้หรือเข้าร่วมประชุมเด็ดขาด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง