เศรษฐกิจ

สังกะสี เมตริกตันละ 91,360.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 29  เมษายน 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                                    (บาท / หน่วย)

1.สังกะสี                                        เมตริกตันละ       91,360.00

2.ทองคำ                                       กรัมละ              1,789.32

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์              เมตริกตันละ      486,630.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 29 เมษายน 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

161968888610