ทะลุ 2 แสนรายชื่อแล้ว แห่หนุน 'หมอไม่ทน' จี้ 'อนุทิน ชาญวีรกูล' ลาออก รมต.

ทะลุ 2 แสนรายชื่อแล้ว แห่หนุน 'หมอไม่ทน' จี้ 'อนุทิน ชาญวีรกูล' ลาออก รมต.

อัพเดทคืบหน้า ทะลุ 2 แสนรายชื่อแล้ว แห่หนุน "หมอไม่ทน" จี้ "อนุทิน ชาญวีรกูล" ลาออก รมต.

จากกรณี "หมอไม่ทน" ผุดแคมเปญ ล่ารายชื่อไล่ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จี้ให้ "ลาออก" เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถ มีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับตำแหน่ง หลังจากไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของ "โควิด-19"

ล่าสุดเช้านี้ เวลา 12.00 น. วันที่ 27 เม.ย. 2564 ยอดผู้ลงชื่อร่วมสนับสนุนการ "ไล่อนุทิน" ผ่าน www.change.org ในครั้งนี้รวมทะลุ 200,000 รายชื่อแล้ว

161950009331

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 กันยายน 2509
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
การศึกษา
พ.ศ. 2527 – โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2532 – B.S. in Industrial Engineering, Hofstra University, New York, U.S.A
พ.ศ. 2533 – Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2548 – ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2553 – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.9)
พ.ศ. 2555 – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 (มหานคร 1)
พ.ศ. 2555 – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 (พ.ต.ส.3)
พ.ศ. 2555 – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (วพน.1)
พ.ศ. 2556 – หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 (บ.ย.ส.17)
พ.ศ. 2557 – ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2559 – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TepCot 9)
พ.ศ. 2559 – โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
พ.ศ. 2560 – หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5)
พ.ศ. 2560 – หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (กทส.1)
พ.ศ. 2560 – ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
พ.ศ. 2560 – ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2561 – ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2561 – หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (นธป.6)
ปัจจุบัน – กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 (วปอ.61)
 
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2532 – Mitsubishi Corporation, New York, U.S.A., Production Engineer
พ.ศ. 2533 – บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค แผนกโครงการทางด้านการเงิน
พ.ศ. 2533 – บริษัท ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด, ผู้จัดการทั่วไป
พ.ศ. 2534 – บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการทั่วไป
พ.ศ. 2535 – บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน): ผู้จัดการทั่วไป
พ.ศ. 2537 – บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน): กรรมการรองผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
พ.ศ. 2538 - 2547 – บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน): กรรมการผู้จัดการ
ก.ค. 2547 - ต.ค. 2547 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ต.ค. 2547 - มี.ค. 2548 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
มี.ค. 2548 - ก.ย. 2549 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2549 – ประธานคณะกรรมการการก่อสร้างโครงการเขตพระราชฐานฯ
มี.ค. 2551 - ต.ค. 2561 – ประธานกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน – ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 – คณะกรรมการ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2547 – ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2548 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช)
พ.ศ. 2551 – มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม)
พ.ศ. 2553 – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 
ประสบการณ์ในอดีต
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
กรรมการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
กรรมการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการบริษัท ดีเคเค / ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เอชทีอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาโท: คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์: สภาผู้แทนราษฎร ปี 2539
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ: นายประจวบ ไชยสาส์น ปี 2539 – 2540
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์: นายประวิช รัตนเพียร ปี 2541 – 2542
กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม: พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ปี 2544
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภาของ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)