บอร์ด ปตท. ไฟเขียวให้ SMH เข้าซื้อหุ้น GPSC

บอร์ด ปตท. ไฟเขียวให้ SMH  เข้าซื้อหุ้น GPSC
22 เมษายน 2564
222

บอร์ด ปตท.มีมติปรับโครงการถือหุ้น GPSC ส่งบริษัทย่อย SMH ซื้อหุ้นจาก GC มูลค่า 25,126 ล้านบาท ส่งผลให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 44.45 %

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษท ปตท. คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของปตท.(“แผนการปรับโครงสร้างฯ”)โดยให้ปตท.และบริษัท สยามแมนเนจเม้นท์โฮลดิ้งจากัด (“SMH”) (SMHเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)(“GPSC”)จากบริษทั พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)(“GC”)จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 25,126 ล้านบาท(“ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ”)

วันท่ีเปิดเผยสารสนเทศฉบับน้ี ปตท. SMH และ GC อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC(“สัญญาซื้อขายหุ้น”)โดยคาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564

161910379613

โดยการเข้าซื้อหุ้น GPSC ข้างต้นจะเกิดข้ึนต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จ เสร็จสิ้น ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ของ GC

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดัวกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล ของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ปัจจุบัน ปตท.ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 31.72 และ GC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 22.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSCในสัดส่วนรวมร้อยละ 44.45 และGC จะถือหุ้น GPSCในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของ หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดการปรับโครงสร้างคร้ังน้ีเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง