กบข. ผนึกตลท. ยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สมาชิกทั่วประเทศ

กบข. ผนึกตลท. ยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สมาชิกทั่วประเทศ
22 เมษายน 2564
96

กบข. ผสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวโครงการ "Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย" ยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สมาชิกทั่วประเทศ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)เปิดเผยว่า กบข. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่สมาชิก กบข. ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจการดูแลสมาชิก กบข. กว่าล้านคนทั่วประเทศ ที่นอกเหนือจากการนำเงินออมของสมาชิกไปบริหารสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับชีวิตในวัยเกษียณแล้วนั้น

กบข. ยังดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการลงทุนอย่างแท้จริง

โดยที่ผ่านมา กบข. และ ตลท. ได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่สมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อให้สมาชิก กบข. ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำคู่มือส่งเสริมความรู้ทางการเงินฉบับสมาชิก กบข. และร่วมบรรยายให้ความรู้สมาชิก กบข. โดยผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับความร่วมมือในอนาคต กบข. จะประยุกต์องค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ากับบริบทของสมาชิก กบข. มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถบริหารเงินออมใน กบข. ได้อย่างเข้าใจ และ บรรลุเป้าหมายในการมีเงินออมยามเกษียณที่เพียงพอ อีกทั้งยังจะพัฒนาระบบ e-Learning ให้สามารถเชื่อมต่อผ่าน My GPF Application และ My GPF Website เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งความรู้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการนี้ นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย" และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะผู้บริหารเงินลงทุนของสมาชิก กบข. กว่าล้านคนทั่วประเทศ ทั้งในด้านการลงทุน ซึ่ง กบข. มุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก กบข. มีเงินเพียงพอในวันเกษียณ และยังมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้สมาชิกลงทุนระยะยาวด้วยความมั่นใจ ไม่กลัวการลงทุน

นางศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กบข. ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่าง OECD ด้วยการเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกในส่วนงาน International Financial Education หรือ INFE โดยจะสำรวจและวิเคราะห์ความรู้เรื่องการเงินของกลุ่มข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และนำ framework ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา ความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงิน ในมิติต่างๆ ให้แก่สมาชิกอีกด้วย

ทั้งนี้  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย

ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกประมาณ 1.16 ล้านคน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 1.07 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2564)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: