"ปลัด มท." ออกหนังสือด่วน ถึง "ผว.ทุกจังหวัด" ย้ำยกระดับคุมโควิด-19 ระบาด

17 เมษายน 2564
548

"ปลัดมหาดไทย" ออกหนังสือด่วนถึง “ผู้ว่าฯทั่วประเทศ” ย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางคุมโควิด-19 พร้อมทำความเข้าใจ ผู้ประกอบการ- ผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 16 เมษายน เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19  อย่างเร่งด่วน และให้เร่ิมมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564

โดยมีรายละเอียดสำคัญ คือ สั่งการให้มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วน โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม สถานที่ของเอกชนหรือสถานที่อื่นใดที่มีความเหมาะสม

รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจและรักษาโรค และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานทางสาธารณสุข

โทรสารสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุอีกว่า ให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสร้างความรับรู้ข้อกำหนดให้กับ ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

"กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่งให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปรวมทั้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน" 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 เมษายน เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 20)  โดยสาระเป็นไปตามประกาศของ ศบค. ต่อมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง