"กกต." แจ้ง พรรคการเมือง ส่งคำชี้แจงเลื่อนประชุมใหญ่ ภายใน 30เมษายน

16 เมษายน 2564
61

"กกต." แนะพรรคการเมือง ส่งคำชี้แจงเลื่อนประชุมใหญ่ ภายใน 30 เมษายน พร้อมเข้าใจกระทบจากโควิด-19

       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารเรื่อง "การประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิหินที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี และมาตรา 61 กำหนดให้ หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมมายนของทุกปี โดยจะต้องจัดส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

          "เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 43 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรคการเมือง โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือ ขยายระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564" เอกสารของ กกต.​ระบุ 

161855924896

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง