เปิดรายชื่อ 'วปอ.' รุ่น 63 ติดเชื้อโควิด-19

เปิดรายชื่อ 'วปอ.' รุ่น 63 ติดเชื้อโควิด-19
8 เมษายน 2564
2,516

เปิดรายชื่อคนดัง "วปอ." รุ่น 63 หลังวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกาศให้ตรวจเชื้อโควิด-19 และกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 จากกรณีการออกประกาศจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ออกประกาศให้ วปอ. รุ่น 63 และข้าราชการ ให้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่ วันที่ 8-9 เม.ย. และกักตัว 14 วัน  และรายงานในระบบทุกวัน เนื่องจากได้รับรายงานว่า มีนักศึกษา วปอ. รุ่น 63 ติดเชื้อ และมีนักศึกษารุ่นเดียวกัน ขอกักตัว ประกอบกับมีข้าราชการตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับ วปอ. รุ่นที่ 63 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 285 คน ในจำนวนนี้มาจาก 4 เหล่าทัพ ข้าราชการ กระทรวงต่างๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป อาทิเช่น 

1.    พันเอกชัยรัตน์ ถืออยู่ รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
2.    พลโทร่มเกล้า ปั้นดี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3.    พลตรีชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
4.    พลตรีนพรัตน์ ชั้นประดับ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
5.    พลเรือตรีชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กองทัพเรือ

6.    พลอากาศตรีสรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

7.    นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

8.    นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9.    นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

10.    นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร

11.    นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน

12.    นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา

13.    นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14.    นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

15.    นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

16.    ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

17.    นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

18.    นายอนุกุล ปิดแก้ว รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

19.    ศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

20.    นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

21.    นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

22.    นายสมคิด จัทรมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

23.    พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

24.    นางบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

25.    นายประสพ เรืองเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

26.    นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27.    นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

28.    นายเดชา จาตุธนานันท์ ผ็ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

29.    พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผู้บัญชาการวำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

30.    นางสาววราคณา สุจริตกุล ผู้พิพากษาศาลอุธรณ์

31.    นายสิทธิชัย ธีรพรพานิชย์ อัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 5 

32.    นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 

33.    พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

34.    นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

35.    นายไพบูลย์ นลินทรางกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

36.    นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

37.    นางวีณา ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 

38.    นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

39.    นายชนินทร์ รุ่งแสง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

40.    นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

161789518173

161789518987

161789522596

161789523549

161789525083

161789525947

161789526747

161789529365

161789530225

161789531151

161789534230

161789535034

161789535897

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง