ตลท.เปิดเทรดหุ้นPOST-THAI 16 เม.ย.–17 พ.ค.ก่อนSPจนกว่าแก้เหตุเพิกถอน

ตลท.เปิดเทรดหุ้นPOST-THAI 16 เม.ย.–17 พ.ค.ก่อนSPจนกว่าแก้เหตุเพิกถอน
8 เมษายน 2564
153

ตลท.เปิดให้ซื้อขายหุ้น POST -THAI วันที่ 16 เม.ย. –17 พ.ค. 64 ด้วยบัญชี Cash Balance ก่อนSP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ


ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือPOST และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI  เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1)
กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ POST และ THAI

ต่อมาบริษัทแจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้
• THAI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และมีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน
การแปลงหนี้เป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ


• POST อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และปรับโครงสร้างองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามข่าว THAI และ POST วันที่26 มีนาคม 2564 และ 7 เมษายน 2564 ตามลำดับ)


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้
1. เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อน การซื้อหลักทรัพย์
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ POST และ THAI มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครงั้สุดท้าย โดยมีผลตงั้แต่วนัที่16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย


อย่างไรก็ดีหากในวันที่16 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคา
สูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น)และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์
POST และ THAI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ POST และ THAI
จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติและเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564เป็นต้นไป)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไปอย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ POST และ THAI โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง