ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ผู้สอบบัญชี ส่งเสริมการเพิ่มบุคลากรตลาดทุน

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ผู้สอบบัญชี ส่งเสริมการเพิ่มบุคลากรตลาดทุน
7 เมษายน 2564
107

ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์ผู้สอบบัญชี หวังลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็น-เพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพรองรับการเติบโตของตลาดทุน มีผล 1 พ.ค.นี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า บริบทของการสอบบัญชีในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ก.ล.ต. จึงทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชียุคใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้โดยสะดวก ซึ่งจะช่วยให้มีจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่มีคุณภาพเพียงพอรองรับการเติบโตของตลาดทุน

เช่น ผ่อนปรนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 10 ปี เหลือ 7 ปี จำนวนและลักษณะของกิจการที่จะต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีจากเดิม 3 กิจการเป็น 2 กิจการ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของธนาคารพาณิชย์สามารถยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้

รวมถึงผ่อนผันให้ผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถรักษาคุณสมบัติในเรื่องการดำรงตำแหน่งในสำนักงานสอบบัญชีมีระยะเวลาในการแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ทั้งนี้ การแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นการลดคุณภาพของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เนื่องจาก ก.ล.ต. ยังคงมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลเช่นเดิม โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือเวียนสำหรับผู้สอบบัญชี เพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขคุณสมบัติและเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบและรักษาสถานภาพการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางการในพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับการแก้ประกาศดังกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง