สวทช.ผนึกพันธมิตร ลงทุนผลิตภัณฑ์ 'เซลล์-ยีนบำบัด' รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

สวทช.ผนึกพันธมิตร ลงทุนผลิตภัณฑ์ 'เซลล์-ยีนบำบัด' รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
6 เมษายน 2564
209

สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมทุน “บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด” ต่อยอดงานวิจัยการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือด ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด เป็นรายแรกของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มพันธมิตรนักลงทุนและนักวิจัยจัดงานแถลงข่าว การร่วมลงทุนใน บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดในการรักษาผู้ป่วย โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Chimeric antigen receptor(CAR) T-cell ที่ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวต่อไปในอนาคตและเป็นรายแรกของประเทศไทย 

161762093812

ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านกลไกการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการและนักลงทุน ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยงให้ภาคเอกชนเข้าถึงผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น

“การร่วมทุนจัดตั้งบริษัทฯ เป็นผลมาจากการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง และคณะ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและกุมารเวช ได้ศึกษาค้นคว้าการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องการความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด โรคธาลัสสิเมีย โดยได้ขอรับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุน เช่น สวทช. และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เป็นต้น เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จในการคิดค้นการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียและมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งจากความสำเร็จในการศึกษาค้นคว้านี้ จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง สวทช. กลุ่มนักวิจัยและนักลงทุน เพื่อนำผลงานวิจัยไปขยายผลเชิงพาณิชย์”

รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมทุนของ สวทช. ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้เกิดการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยในอันดับแรกจะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด (CAR T-cell) สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือดเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ซึ่งการตั้งบริษัทเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีใหม่นี้มาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียในการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัด

161762099492

นายสมโภชน์ อาหุนัย ในฐานะนักลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับโรคภัยที่มีความรุนแรง  มีการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ มาใช้บำบัดรักษาโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์จำนวนมาก แม้ว่าส่วนตัวจะอยู่ในสายธุรกิจด้านพลังงานสะอาดมาโดยตลอด แต่ก็มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ในหลากหลายด้าน เพราะนั่นคือเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์

“ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้า  เพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมของฐานการผลิต รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านเซลล์และยีนบำบัด ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้บำบัดรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ทำให้การแพทย์เฉพาะบุคคลเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ช่วยเพิ่มโอกาสและทางเลือกการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยโดยคนไทยได้ต่อไปในอนาคต”

161762108846

ด้าน นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการตัดสินใจร่วมลงทุนในครั้งนี้ว่าบริษัทไทยฟู้ดส์ พิจารณาแล้วว่าจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในปัจจุบันได้มากขึ้น และคนไทยทุกคนสามารถใช้ยาใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ

“ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไทยฟู้ดส์มีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการส่งออกในระดับสากล ในด้านคุณภาพและ ปลอดภัย กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังคงเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัย Plant Base Meat และ Cell Meat ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค”

161762101523

ด้าน นเรศ ดำรงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด กล่าวถึงที่มาของการร่วมทุนครั้งนี้ว่า ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากความสามารถและความทุ่มเทของนักวิจัยไทยเป็นหลัก ประกอบด้วยการเข้ามาสนับสนุนของโรงเรียนแพทย์และสถาบันวิจัย ตลอดจนแหล่งทุนและหน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีของรัฐตั้งแต่ต้น และล่าสุดเพิ่งได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

“เจเนพูติก ไบโอ เพิ่งจะเริ่มก่อตั้ง เป็นไบโอเทค สตาร์ทอัพของไทย เราต้องการตอบโจทย์คนไข้โรคมะเร็งที่ใช้ยาทั่วไปไม่ได้ผลหรือโรคย้อนกลับมาใหม่ก่อน จากนั้นจึงรักษาโรคพันธุกรรมที่ไม่มีวิธีรักษาให้หายถาวร เซลล์และยีนบำบัดเป็นทางเลือกใหม่ของพวกเขา เราเน้นความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์และสถาบันวิจัยของไทยทุกแห่ง โดยจะเป็นผู้รับดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในห้องทดลองสู่การผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระดับคลินิก แล้วขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์เฉพาะบุคคล

คาดว่าจะสามารถเข้าสู่การทดลองในคนได้ในปีหน้า โดยจะใช้คนไข้ประมาณ 20 คน และผลิตภัณฑ์จะขึ้นทะเบียนเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างเป็นทางการในอีกราว 3-4 ปีจากนี้ ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากการตัดสินใจร่วมทุนในวันนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง