โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 9 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 9 ราย
4 เมษายน 2564
1,289

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวม 9 ราย

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 ราย ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
1.พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า


1.พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
2.พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม
3.พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
4.พลเรือตรี ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
5.พลเรือตรี กิตติ โลหารชุน
6.นายพศวัต เพ็ชรก้อน
7.นายถนอม กรมวังก้อน

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
1. พันโทหญิง อังสณา ชมมณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161754570561

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง