IoT Hackathon ลับอาวุธให้เยาวชนคนอาชีวะพื้นที่ EEC

IoT Hackathon ลับอาวุธให้เยาวชนคนอาชีวะพื้นที่ EEC
3 เมษายน 2564
53

ลับอาวุธฝึกความเข้มข้นให้เยาวชนคนอาชีวะในเขตพื้นที่ EEC กิจกรรมการแข่งขัน IoT Hackathon 2021 Gen R ต่อยอดเพิ่มทักษะฝึกความเข้มข้นด้าน Industrial Internet of Things (IIoT)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  จัดกิจกรรมแข่งขัน IoT Hackathon 2021 Gen R  ณ ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง โดยการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ต่อยอดเพิ่มทักษะฝึกความเข้มข้นด้าน IIoT ให้นักศึกษาอาชีวะในโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) (ข้อมูลเพิ่มเติม bit.ly/3uoivk7) ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเป็นรูปธรรม 

การแข่งขันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน IIoT เน้นวัดผลการอบรมพื้นฐาน Internet of Things & IoT Training Kits  รูปแบบการแข่งขันเน้น การประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการอบรมพัฒนาทักษะด้าน IoT การสร้างระบบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกการแก้ไขสถานการณ์ และฝึกการวางแผนการทำงานด้าน IoT  เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถ ทำได้  ทำเป็น ก่อนส่งผู้เรียนไปสู่การฝึกงาน

161753150993

ผู้ร่วมแข่งขันเป็นนักศึกษาอาชีวะ เขตพื้นที่ EEC ที่เข้าร่วมโครงการ จาก 16 สถาบัน จำนวน 70 คน   แบ่งเป็น 21 ทีม  เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2564 กติกากำหนดให้เลือกโจทย์การแข่ง 5 เรื่อง คือ อุตสาหกรรม เกษตร  ชุมชน  สถานศึกษา  ที่อยู่อาศัย  ใช้ I-Box เป็นอุปกรณ์กลางสำหรับการแข่งขัน  และใช้ I-Kit ที่ใช้ในการอบรม ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น Sensor ชนิดๆ ต่าง ที่ผู้เข้าแข่งเลือกใช้ ตามหัวข้อผลงานที่นำเสนอ 

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน วัดระดับความซับซ้อนของแนวคิดการออกแบบ การเลือกใช้เครื่องมือ การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยการทดสอบใช้งาน การตัดสินวันสุดท้าย 4 เมษายน 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร. อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร EEC-HDC กล่าวให้กำลังใจทุกทีมที่ร่วมการแข่งขัน  มีคณะกรรมการร่วมตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  ประกอบด้วย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อานวยการ เนคเทค สวทช.  คุณวีรศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษาโครงการ IIoT  ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา  ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์กายภาพ เนคเทค สวทช. นายเสมา พูลเวช Senior Facilitator บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ผลการแข่งขันเข้มข้นถึง 36 ชั่วโมง เฟ้นหาทีมเยาวชนคนอาชีวะ ที่สามารถนำความรู้ที่อบรมไปต่อยอดการพัฒนาผลงานเป็นรูปธรรมและชัดเจน  เพื่อชิงเงินรางวัลจำนวนเงินมูลค่าทั้งสิ้น  70000 บาท 
รางวัลชนะเลิศ  มูลค่า 30,000 บาท  ได้แก่ ทีม PTC โบ๊ะบ๊ะ  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี  ผลงาน  Smart Warehouse  ระบบจัดการคลังสินค้า ใช้ Flame Sensor จะตรวจจับการเกิดอัคคีภัยเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ สั่งให้ Sprinkler ทำงานเพื่อยับยั้งเหตุเพลิงไหม้ และใช้Air Quality Sensor จะตรวจจับค่าปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงเกินค่ามารตฐานจนเกิดความเสี่ยงต่อบุคลากรและคลังสินค้า ท่าตรวจพบค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง Sensor จะทำการเปิดพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่าน Blynk และ Line ให้บุคลากรและบริษัทรับทราบ ช่วยให้เพิ่มความสะดวกสะบายในการจัดเก็บสินค้าและการดูแลทั้งยังช่วยเก็บข้อมูลที่สำคัญอาทิ เช่น ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการจัดเก็บ และข้อมูลประเภทสินค้าทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้และค่าคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อบุคลากรและทรัพย์สิน   เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในคลังสินค้าได้ตลอดเวลา

161753153853

รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000 บาท  ทีม Bk.tech#1 จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลงาน Safety and Protect ระบบระวังภัยท่ออุปกรณ์ที่รับค่าอินพุต โดยจะมี Sensor ต่างๆ โดยการทำงานจะเป็นการตรวจสอบในรูปแบบของ Loop และเมื่อค่าอินพุตตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ESP32 จะทำการ alarm ไปยัง line และระหว่างการทำงานจะมีการแสดงค่าผ่าน Blynk อยู่ตลอดเวลา การสร้างและออกแบบระบบป้องกันที่ทันสมัยมากขึ้น จึงจะช่วยลดความเสียหายจากความผิดพลาด ของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 

รางวัลที่  3  มูลค่า 10000 บาท ทีม Above me จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลงาน Alert Box ระบบตรวจสอบคลังสินค้า Alert box  ช่วยนับจำนวนชิ้นงานที่ทำการปั๊มเสร็จสมบูรณ์ก่อนเข้าสโตร์  มีระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องปั๊มชิ้นงานด้วยหากมีชิ้นงานที่ทำการปั๊มแล้วไม่สมบูรณ์ ระบบความปลอดภัยนี้จะหยุดการทำงานของเครื่องปั๊มให้ทันที  ผู้ดูแลสามารถเข้าไปนำงานชิ้นนั้นแยกออก หรืออะไรก็ตามที่เข้าไปใกล้เครื่องปั๊มชิ้นงานมากเกินไปขณะที่เครื่องทำงาน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ป้องกันความเสียหาย สูญหาย ให้กับทรัพย์สินและของมีค่า     มีความแม่นยำในการนับจำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้พนักงานมีความปลอดภัยมากขึ้น คุณภาพชีวิต  ดีขึ้น สามารถนำ Alert box ไปประยุกต์ใช้กับงานแบบอื่น ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็น ลางขนส่งพัสดุทั่วไป รางขนส่งอาหาร และลางอื่น ๆ อีกมากมาย ในภาคหน้าเราจะทำ Alert box เป็นแบบชุดออกขาย ให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการ Alert box นี้ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนา Alert box ต่อไปเรื่อยๆ ทั้งเรื่องความปลอดภัยที่มากขึ้น การตรวจจับที่เยอะมากขึ้น และการควบคุมที่เยอะมากขึ้นอีกด้วย

รางวัลชมเชย 5,000 บาท ทีมมะพร้าวอ่อน  จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลงาน SMART HOSPITAL ระบบมอนิเตอร์ Clean Room  จำลองระบบที่เกี่ยวกับการแพทย์ เพื่อให้เห็นตัวอย่าง และการทำงานของ Smart Hospital  อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลระบุเวลาอย่างชัดเจน ว่าเยี่ยมคนป่วยได้ถึงกี่โมง เมื่อเกินเวลาเยี่ยมพยาบาลจะรู้ได้ทันที เพราะมีการแจ้งเตือนทางมือถือ เพื่อให้ทราบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปพบกับผู้ป่วย และห้ามญาติไม่ให้เข้าไปในห้องผู้ป่วย   สามารถนำมาใช้กับโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชนได้ คลินิกของรัฐบาล หรือเอกชนได้ เมื่อนำไปขายจะมีบริการแพลตฟอร์มฟรี  มีค่าบริการฐานข้อมูล และค่าเซอร์วิส 1 ครั้ง/ปี สามารถนำไปดัดแปลงใช้กับภาคส่วนอื่น เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง

161753155812

รางวัลชมเชย 5,000 บาท ทีม CHONTECH จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผลงาน Clean Room ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ระบบรักษาสภาพแวดล้อมใน Clean Room  ของโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น (Solve problems of moisture control) แก้ไขปัญหาการควบคุมแรงดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุม (Air Flow) สามารถต่อยอดไปในทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ. 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง