เต๋อ นวพล-วีระศักดิ์ คว้ารางวัล ‘ศิลปาธร’ ปี 64

 เต๋อ นวพล-วีระศักดิ์ คว้ารางวัล ‘ศิลปาธร’ ปี 64
1 เมษายน 2564
106

รางวัลที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางได้ประกาศผลประจำปีออกมาเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน

 

รางวัล ศิลปาธร เป็นรางวัลที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ‘ศิลปาธร’ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย โดยมีผลงานซึ่งได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล ‘ศิลปาธร’ รวมทั้งสิ้น 1 พระนาม และ 87 รายชื่อ

161728166317

ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ประจำปี พ.ศ.2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้ง 7 สาขา ดังต่อไปนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่นายปรัชญา พิณทอง

161728169759

สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

161728171368

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

161728175125

สาขาดนตรี ได้แก่ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์

161728177343

สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่นายกฤษณ์ เย็นสุดใจ

สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่นายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

161728179770

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมความพร้อม ในการจัดงานเปิดตัว ‘ศิลปาธร’ ประจำปี 2564 โดยมีพิธีมอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาท พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

จากศิลปิน ‘ศิลปาธร’ ทั้ง 7 ท่านในวันดังกล่าว โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

................................. 

โดยข้อความในใบประกาศมีดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เรื่องผลการตัดสินศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ‘ศิลปาธร’ ประจำปี 2564

ตามที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ‘ศิลปาธร’ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางสามารถก้าวไปในเส้นทางสายอาชีพอย่างมีเกียรติและมั่นคง มีบทบาทเด่นชัดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยให้เป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์แก่สังคม และให้ได้รับการยกย่องในฐานะศิลปิน ‘ศิลปาธร’ นั้น ในปีพุทธศักราช 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการคัดสรรฯ นำเสนอต่อไปยังคณะกรรมการตัดสินฯ และคณะกรรมการตัดสินร่วมกันพิจารณาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ‘ศิลปาธร’ จำนวน 7 คนดังนี้

1 สาขาทัศนศิลป์ นายปรัชญา พิณทอง

2 สาขาสถาปัตยกรรม รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

3 สาขาวรรณศิลป์ นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

4 สาขาดนตรี ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน

5 สาขาศิลปะการแสดง น.ส.สุมณฑา สวนผลรัตน์

6 สาขาศิลปะการออกแบบ นายกฤษณ์ เย็นสุดใจ

7 สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว นายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ให้ความเห็นชอบ ศิลปินร่วมสมัยตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ‘ศิลปาธร’ ประจำปี พ.ศ. 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: