โปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ‘พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต’ เป็น ‘พระราชพัชรมานิต’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ‘พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต’ เป็น ‘พระราชพัชรมานิต’
29 มีนาคม 2564
618

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต" เป็น "พระราชพัชรมานิต" วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต เป็น พระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161701890630

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง