ขาย ‘วัสดุก่อสร้าง’ กับทิศทางธุรกิจในพื้นที่ชลบุรี ปี 63

ขาย ‘วัสดุก่อสร้าง’ กับทิศทางธุรกิจในพื้นที่ชลบุรี ปี 63
29 มีนาคม 2564 | โดย ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ (นักวิชาการอิสระ / ผู้อำนวยการสถาบันพรีโม่ อะคาดิมี่)
170

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทำให้การก่อสร้างของภาคเอกชน เกิดการขยายตัว

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทำให้การก่อสร้างของภาคเอกชน เกิดการขยายตัว นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยของรัฐบาล ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดชลบุรี ที่สามารถเชื่อมโยงระบบขนส่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของชาวต่างชาติ ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างเกิดการขยายตัว ในพื้นที่รวมทั้งธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง มีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เห็นได้จากจำนวนสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นอาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติม ในปี 2563 มีการเติบโต 5.21% เมื่อเทียบกับปี 2562

เมื่อพิจารณาลงในพื้นที่ภูมิภาค พบว่า มีแนวโน้มการขยายตัวของการก่อสร้างภาพรวมในภาคเอกชน มีทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยปริมาณการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในจังหวัดภูมิภาค 2 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า ในภาคตะวันออก มีจำนวนการออกใบอนุญาตสูงสุด คิดเป็น25% และจังหวัดภูมิภาค ที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี คิดเป็น 12%

ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง เป็นธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งได้รับปัจจัยบวกในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้ธุรกิจเกิดการขยายตัว และหากพัฒนาการบริการลูกค้า รวมทั้งการร่วมมือ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (พาร์ทเนอร์) ช่วยขยายฐานลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเติบโต ในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค ผลักดันเศรษฐกิจในระดับประเทศ ให้ดียิ่งขึ้น

การจัดตั้งธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดชลบุรี ปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) มีจานวน 52 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2562 คิดเป็น 8.33% มูลค่าทุนจดทะเบียน ปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) มูลค่า 71.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 คิดเป็น 34.91%

สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมจากภาครัฐ และนโยบายการลงทุน ในEEC ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวกระจายตัวในพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัด

ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ถือเป็นธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจก่อสร้าง ที่มีทิศทางการขยายตัวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญ กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้ออกมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม สำหรับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม โครงการบ้านล้านหลัง ที่สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งโครงการEECจะเห็นได้ว่ามาตรการ และโครงการต่างๆ ล้วนแล้ว แต่กระตุ้นให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง เกิดการขยายตัว

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน มีการเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ผ่านทางโมเดิร์นเทรด ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และมีจำนวนสินค้าครบทุกประเภท ที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือสร้างความแตกต่าง ในด้านสินค้า หรือบริการ ซึ่งรวมทั้งความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การร่วมมือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (พาร์ทเนอร์) กับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ยังมีส่วนสาคัญในธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากรายได้จากงานโครงการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ยังถือเป็นสัดส่วนสำคัญต่อแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีการขยายตัวในระดับสูง ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี หากมีการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต รวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถสร้างความเข้มแข็ง ให้กับธุรกิจในระยะยาวได้ในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง