โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี
24 มีนาคม 2564
1,289

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็นองคมนตรี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10 และมาตรา11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161657913934

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง