โปรดเกล้าฯครม.ใหม่แล้ว 'ตรีนุช-ชัยวุฒิ-วีรศักดิ์-สินิตย์' มาตามโผ

โปรดเกล้าฯครม.ใหม่แล้ว 'ตรีนุช-ชัยวุฒิ-วีรศักดิ์-สินิตย์' มาตามโผ
23 มีนาคม 2564
12,904

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ แต่งตั้ง รมต.ใหม่ "ตรีนุช" นั่ง ศธ. ชัยวุฒิ นั่ง ดีอีเอส "วีรศักดิ์" รมช.คมนาคม "สินิตย์" นั่ง รมช.พาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แล้วได้แก่

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวเป็นไปตามโผที่สื่อมวลชนรายงานไปก่อนหน้านี้

โดยวันที่ 22 มีนาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ตามที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดประวัติ 'ตรีนุช เทียนทอง' รมว.สตรีคนแรกของศธ.

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรี ๓ ตำแหน่ง ประกอบด้วย
1. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 148  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้


1. ให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
2.ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
1. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. นายสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

161650622520

161650625741

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง