เปิดแถลงการณ์ร้อน 'ธรรมศาสตร์' จี้เจ้าหน้าที่รัฐคำนึงสิทธิผู้ถูกจับกุม ปล่อยตัวแกนนำตามเงื่อนไขกฎหมาย

เปิดแถลงการณ์ร้อน 'ธรรมศาสตร์' จี้เจ้าหน้าที่รัฐคำนึงสิทธิผู้ถูกจับกุม ปล่อยตัวแกนนำตามเงื่อนไขกฎหมาย
8 มีนาคม 2564
549

"ธรรมศาสตร์" ออกแถลงการณ์ร้อน จี้เจ้าหน้าที่รัฐคำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมผู้ถูกจับกุม ปล่อยตัวแกนนำตามเงื่อนไขกฎหมาย

วันที่ 8 มี.ค. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ออกแถลงการณ์ ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน อันนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักศึกษา มธ.ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

มธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดูแลกิจการนักศึกษา จึงมีความกังวลและความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของ มธ. ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้นไปยังหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพ สวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม และพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นหนึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้การคุ้มครองและรับรองไว้ เพื่อให้ผู้ถูกจับกุมซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ มธ.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้น ตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแย้งอย่างจริงใจ และจริงจัง เพื่อหาทางออกร่วมกันตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป

161519661447

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง