‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ‘ ทรงเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ‘ ทรงเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)
5 มีนาคม 2564
310

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

161494480561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ถวายการต้อนรับ โดยทรงทอดพระเนตรงานของโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรรวมถึงโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

ต่อมา ในช่วงบ่าย เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ (ฝาง) สถานีอนามัยพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย โรงไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศไทย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่  (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

161494480630

ดอยคำ ก่อตั้งจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้าดอยคํา

รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัดดําเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมในปีพ.. 2537 ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน...ดังสโลแกนที่ว่าเกษตรเพื่อชุมชนผลิตผลเพื่อคนไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง