พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศ 'ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์'

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศ 'ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์'
4 มีนาคม 2564
21,904

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์" และอีก 6 นาย

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

  1. ว่าที่ พันโท บุญเยี่ยม การสำโรง เป็น พันโท
  2. ว่าที่ พันตรี มาโนชย์ เพชรนาใหญ่ เป็น พันตรี
  3. ว่าที่ ร้อยเอก ณัฐภัทร ริ้วทอง เป็น ร้อยเอก
  4. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
  5. ว่าที่ ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น ร้อยเอก
  6. ว่าที่ ร้อยโท เฉวียน พรมมา เป็น ร้อยโท
  7. ว่าที่ ร้อยโทหญิง นันทพร เชื้อฮ้อ เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

1614869501100

161486951035

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง