ก้าวสู่ปีที่ 77 คุรุสภาชูจิตวิญญาณครู-บริการ 24 ชม.

ก้าวสู่ปีที่ 77 คุรุสภาชูจิตวิญญาณครู-บริการ 24 ชม.
2 มีนาคม 2564
85

2 มี.ค.นี้ ชวนฉลองปีที่ 76 คุรุสภาผ่านทางออนไลน์ “ดิศกุล” ลั่นปีที่ 77 ดัน “คุรุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง” พร้อมให้บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วันที่ 2 มี.. 2564 นี้ เป็นวันครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 77 โดยมีสโลแกนให้คุรุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง”  ซึ่งการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูถือเป็นหลักใหญ่ เพราะถ้าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครู หรือ ผู้บริหาร มีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้วก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหา จะรักในลูกศิษย์ เมื่ออยากให้ลูกศิษย์ได้ดี ครูก็จะหาความรู้มาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงสามารถถ่ายทอดได้ และพัฒนาลูกศิษย์ให้เป็นคนเก่ง คนดี   

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า การทำงานของคุรุสภาในปีที่ 77 จะสานต่อเรื่องการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพโดยขยายจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของคุรุสภาแบบออนไลน์ ที่สามารถเก็บชั่วโมงการอบรมไปใช้ประกอบในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ถึงแม้การอบรมพัฒนาจะเป็นหน้าที่ของต้นสังกัด แต่คุรุสภาก็ทราบว่าขณะนี้ยังมีผู้ประกอบวิชาชีพในพื้นที่นับแสนคนที่ยังเข้าไม่ถึงการอบรมพัฒนา ดังนั้น คุรุสภาจะจัดอบรมเสริมต้นสังกัดของครู เพื่อทำให้ครูมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

161465859886

นอกจากนี้ คุรุสภาจะทำหน้าที่ให้รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติตนไม่ถูกต้องก็ต้องมีการดำเนินการทางจรรยาบรรณอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้คุรุสภากำลังปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้กระบวนการทางจรรยาบรรณดำเนินการได้ล่าช้า  

คุรุสภาจะปรับบทบาทของคุรุสภาจังหวัด โดยเพิ่มงานและกระจายอำนาจให้ เช่น การดูแลคดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เมื่อมีกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพในพื้นที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีการร้องเรียน ก็จะให้คุรุสภาจังหวัดเป็นตัวแทนของคุรุสภาส่วนกลาง ทำงานด้านการสอบสวนทางจรรยาบรรณ โดยจะมีการอบรมองค์ความรู้เพิ่มเขี้ยวเล็บการทำงานด้านนี้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดีต่างๆ รวดเร็วขึ้นดร.ดิศกุล กล่าว   

ดร.ดิศกุล กล่าวด้วยว่า ในด้านการให้บริการนั้น เราได้มีการเปลี่ยนผ่านการให้บริการจากระบบเดิมๆเข้าสู่การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เช่น การขอขึ้นทะเบียน การขอต่ออายุใบอนุญาตฯการขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือการขอรับรางวัลต่างๆ โดยจะไม่มีบริการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป

161465859847

ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลนี้ อาจจะมีครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นเก่าจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ถนัดในการเข้าใช้บริการในระบบใหม่ ทางคุรุสภาก็จะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอให้ผู้ที่ใช้ระบบใหม่เป็นแล้วช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่ถนัดในการเข้าใช้บริการระบบใหม่ด้วย

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิกคุรุสภา ในรูปแบบ Mobile Application ชื่อว่า “Khuru On Mobile” รองรับทั้งระบบ iOS และ Android  โดยให้บริการหลัก ประกอบด้วย การเข้าใช้บริการระบบออนไลน์ของคุรุสภา KSP e-Service การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คลังความรู้ทางวิชาชีพ ปฏิทินกิจกรรมต่าง ของคุรุสภา เป็นต้น รวมถึงการเปิดตัวหนังสือหนังสือจดหมายเหตุ    คุรุสภา (ฉบับพิเศษ)” เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคุรุสภา โดยจะเปิดให้บริการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา ซึ่งสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี..นี้ เป็นต้นไป

วันที่ 2 มี..นี้ จะมีพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี ในรูปแบบออนไลน์ หอประชุมคุรุสภา โดยจะมีพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ พิธีทางศาสนา นอกจากนี้ ภายในงานมีการเปิดวิดีทัศน์เรื่องบทบาทและภารกิจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงโดยอดีตเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคุรุสภา  ‘มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคตโดย คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563” เลขาธิการคุรุสภากล่าว

รวมถึง การเสวนา เรื่องบทบาทและภารกิจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร พร้อมพูดถึงงานที่ต้องทำต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของคุรุสภา ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนไม่มากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่จะมีการถ่ายทอดงานพิธีการตลอดจนการเสวนาฯ ออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา ให้ผู้ประกอบวิชาชีพร่วมรับชม 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง