EA แจ้ง กำไรปี63 ดิ่ง14% บอร์ดไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้าน-ปันผล 0.30บาทต่อหุ้น

EA แจ้ง กำไรปี63 ดิ่ง14% บอร์ดไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้าน-ปันผล 0.30บาทต่อหุ้น
1 มีนาคม 2564
511

EA แจ้งกำไร ปี63 ลดลงมาอยู่ที่ 5,204 ล้านบาท ลดลง 877 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.42 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าน้อยลง บอร์ดไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2หมื่นล้าน พร้อมอนุมัติปันผล 0.30บาทต่อหุ้น

   บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)EA แจ้งกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน1,484.09 ล้านบาท ลดลง 265.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิรวม 1,749.73 ล้านบาท

      และมีกําไรสุทธิสําหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 5,204.57 ล้านบาท ลดลง 877.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.42 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิรวม 6,081.62 ล้านบาท

       หากพิจารณาสาเหตุหลักที่ทําให้กําไรสุทธิในไตรมาสนี้ลดลง พบว่า เนื่องมาจากธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กล่าวคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง จากค่าเฉลี่ยของความเข้มของแสงในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 น้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.26 เนื่องจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อน

    อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา ภาพรวมทั้งปี 2563 พบว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงเพียงเล็กน้อย จากค่าเฉลี่ยของความเข้มของ แสงที่ได้รับน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.26 อันเป็นผลมาจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อนเช่นเดียวกัน

     ขณะที่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากกระแสลม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่โครงการหาดกังหันมีความเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95 และโครงการหนุมานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73

       อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งปี 2563 พบว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมลดลง เนื่องจากกระแสลมที่ทั้ง สองโครงการมีความเร็วลดลงร้อยละ 3.69 และ ร้อยละ 7.29

        สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4,461.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 353.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.60 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,108.01 ล้านบาท และมีรายได้รวมสําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 17,199.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,244.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.01 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม14,954.54 ล้านบาท

      ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท (ไม่รวมรายได้อื่นๆ) บริษัทฯ มีรายได้จากการ ดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

      สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4,445.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี2562 จํานวน 362.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89 สําหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี รายได้จากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทรวมทั้งสิ้น 17,079.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 2,192.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73

     

    ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออก เสนอขาย จำนวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

     นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้(ใหม่) ในวงเงิน ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อ ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชาระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือ เป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

      ทั้งนี้ บริษัทยเสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,119 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.32 ของกำไรสุทธิ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง