คาดเตรียมเปิด 'ตลาดกลางกุ้ง' 1 มี.ค.นี้

คาดเตรียมเปิด 'ตลาดกลางกุ้ง' 1 มี.ค.นี้
23 กุมภาพันธ์ 2564
46

ลุยตรวจประเมิน "ตลาดกลางกุ้ง" คาด 1 มีนาคม 2564 เปิดค้าขายฟื้นเศรษฐกิจสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 นายณภัทร เอมอ่อน  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของ “ตลาดกลางกุ้ง” ใน 2 มิติคือ มิติที่ 1 ส่วนของ “ตลาด” หรือพื้นที่การค้าขาย และมิติที่ 2 “สถานที่พักอาศัย” โดยการตรวจประเมินผลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครนี้ จะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ว่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้เปิดตลาดกลางกุ้งเพื่อกลับมาค้าขายได้ตามปกติหรือไม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการเฝ้าระวัง และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ "โควิด-19" ในส่วนของตลาดนั้น มีมาตรการที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน ถ้ามีทางเข้าออกหลายทางต้องมีการคัดกรองทุกทาง,มีการคัดกรองทุกคนที่เข้าไปใช้บริการโดยวิธีการสังเกต – สอบถามอาการ และใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น, ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ, มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล – แผงค้า – โต๊ะและที่นั่ง/ยืนสำหรับการซื้อสินค้าและชำระเงินอย่างน้อย 1-2 เมตร ,

มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ, มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาด-บริเวณที่ให้บริการแผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดประจำตลาด และบริการเป็นช่วงเวลา,การจัดสภาพแวดล้อมในตลาด ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม,มีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาในการซื้อขายให้กับลูกค้าแต่ละคน เป็นต้น , ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่ให้บริการในตลาดโดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง, มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ค้า และผู้ปฏิบัติงานในตลาด เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที,ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ,ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน และหลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก,ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร , การแสดงป้ายราคาสินค้ามีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น

ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาดต้องสวมถุงมือยาง – ผ้ายางกันเปื้อน – รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งและใช้คีมคีบด้ามยาวคีบขยะและใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ส่วนทางด้านผู้ซื้อผู้ / บริโภค สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ , เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วและลดระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด ขณะที่มาตรการเสริมเพื่อการป้องกันคือ มีระบบการสั่งซื้อและระบบการชำระเงินออนไลน์ , มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 และมีมาตรการลดปริมาณขยะและลดการสัมผัส

ส่วนที่พักอาศัย ก็จะต้องเช่าพักอาศัยกันอย่างไม่แออัด มีการรื้อถอนสิ่งต่อเติมที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดอันตราย และการออกมาตรการบังคับใช้ตามหลักสุขอนามัย เป็นต้น

นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า วันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยท่านรองธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และ รองสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้มาตรวจประเมินตลาดกลางกุ้งตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสาครที่จะผลักดันหรือจะเปิดตลาดกลางกุ้งอีกครั้ง เพื่อให้พี่น้องจากจังหวัดอื่นได้เข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ "ตลาดกลางกุ้ง" โดยในครั้งนี้มีการประเมินอยู่ 2 ด้าน คือ “ด้านตลาด” ของเจ้าของแพกุ้งที่มีอยู่ 40 กว่าราย แล้วก็แพค้าขายอีกประมาณ 150 แพ ซึ่งการประเมินนี้เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของการเป็นตลาดว่า จะต้องมีมาตรฐานตั้งแต่สุขลักษณะ ความสะอาด ความโปร่งแสง โดยเฉพาะการเข้าออกของตลาดกลางกุ้งที่จะต้องมีความเข้มงวด ผู้ที่เข้ามาจะต้องปิดแมส แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีระยะห่าง พร้อมกันนี้สิ่งใดที่ยังขาดหรือยังไม่สมบูรณ์แบบก็ได้แนะนำให้กับผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติตามด้วย 

ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการตรวจ “หอพักอพาร์ทเม้นท์” หรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งเดิมนั้นมีแรงงานต่างด้าวเช่าพักอาศัยค่อนข้างหนาแน่น แต่ในปัจจุบันก็ลดลงไปหมดแล้ว โดยแต่เดิมมีอยู่ 2 พันกว่าคน ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,500 คน ก็ลดไปเกือบครึ่งแล้ว และยังเป็นแรงงานที่มีผู้ประกอบการที่ควบคุมด้วย เพราะฉะนั้นตลาดกลางกุ้งก็จะไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาแล้ว

ทั้งนี้ จากการประเมินรอบแรก คาดว่าการณ์ได้ว่าตลาดกลางกุ้งน่าจะทำการเปิดค้าขายได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ทางผู้ประกอบการตลาดกลางกุ้งจะมีการทำบุญใหญ่ จากนั้นวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถ้าไม่มีตัวแปรอะไรที่มาทำให้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็น่าจะเปิด "ตลาดกลางกุ้ง" อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องชาว "ตลาดกลางกุ้ง" ทุกคนด้วย โดยหากตลาดกลางกุ้งกลับมาเปิดได้อีกครั้งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสมุทรสาครให้เป็นได้เหมือนดั่งเดิมที่เคยมีมา เพราะตลาดกลางกุ้งแห่งนี้ถือเป็นทำเลทองของการค้าขายสัตว์น้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร

ดังนั้นการเปิดตลาดกลางกุ้งค้าขายภายใต้มาตรการ New Normal นี้ จะเป็นการประกาศให้คนทั่วประเทศได้รับรู้กันว่า แหล่งที่เคยเป็นคลัสเตอร์ของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ตอนนี้ปลอดภัยและกลับมาค้าขายได้ดังเดิมแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูที่สถิติและตัวแปรระหว่างวันนับต่อจากนี้ไป แต่เบื้องต้นถ้าเป็นไปตามที่ลงมาตรวจนี้ก็พอมั่นใจได้ว่าวันที่ 1 มีนาคม 2564 นี้ ตลาดกลางกุ้งจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่ง

ด้านเจ้าของแพกุ้ง ก็บอกว่า รู้สึกดีใจที่ตลาดกลางกุ้งจะได้กลับมาเปิดค้าขายกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแค่ผู้ค้าในตลาดเท่านั้นที่รู้สึกเช่นนี้ แต่รวมไปถึงแรงงานในตลาด เกษตรกรผู้ที่นำสินค้ามาขายกับตลาดกลางกุ้ง และลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากันด้วย ซึ่งครั้งนี้ทุกคนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง