"สุชาติ" เตือนพรรคลงดาบ "ส.ส.งูเห่า" ส่อขัดรัฐธรรมนูญ โทษหนัก "ยุบพรรค"

23 กุมภาพันธ์ 2564
11,531

รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ติงหลายพรรค เช็คบิล ส.ส.แหกมติ ขัดรัฐธรรมนูญ เหตุ "ส.ส." มี “เอกสิทธิ์-อิสระ” ออกเสียง ไม่อยู่ในอาณัติใคร

         นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองเตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบหรือพิจารณามาตรการลงโทษ ส.ส.ที่ลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่ตรงกับมติของพรรคการเมือง ว่า ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 124  รับรองการใช้สิทธิของส.ส. โดยไม่ผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใดๆ  พร้อมกับรับรอบการออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ตลอดจนข้อบังคับสภาฯ ข้อ 178 วรรคหนึ่ง ก็ได้กำหนดไว้สอดคล้องกัน คือ ทั้งในการอภิปราย หรือการลงมติ สมาชิกของพรรคการเมืองย่อมมีอิสระไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใดๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทย ที่ต้องมีอิสระ ดังนั้น ส.ส.ย่อมอยู่ภายใต้หลักของการทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

         "การดำเนินการของพรรคการเมืองเพื่อสอบสวน ส.ส.ที่ไม่ลงมติตามมติพรรคนั้นสามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นๆ เพื่อแสวงหาเหตุผลที่ ส.ส.ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค และนำไปชี้แจงต่อประชาชน รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนการจะสอบสวนเพื่อนำไปสู่การลงโทษ ซึ่งข้อบังคับของแต่ละพรรคกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นขับออกจากพรรคนั้น ควรต้องพึงระวังว่าอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เข้าข่ายการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรมนูญกำหนด หรือเป็นลักษณะที่ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือไม่ ยกตัวอย่าง หากใช้เหตุผลว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจ แล้วมาสอบสวนหรือลงโทษ ส.ส.ที่สังกัดพรรคตัวเอง อาจเข้าข่ายคนนอกครอบงำ เป็นเหตุให้นำไปสู่การร้องขอให้ยุบพรรคการเมืองนั้นได้" นายสุชาติ กล่าว

         นายสุชาติ กล่าวด้วยว่าการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจฯของ ส.ส.เป็นวิจารณญาณของผู้นั้นที่จะตัดสินใจได้โดยอิสระ แต่ในทางกลับกันหากการลงมติของ ส.ส.ผู้นั้นไม่เป็นไปตามมติพรรค เพียงเพื่อแลกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ หรือมีวาระส่วนตัวซ่อนเร้น เป็นเรื่องที่ควรประณามและลงโทษในแง่จริยธรรมเช่นกัน  

          เมื่อถามถึงประเด็นความมีเอกภาพภายในพรรคการเมือง นายสุชาติ กล่าวว่า ฐานะที่อยู่ในระบบพรรคการเมืองเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพของพรรคการเมือง แต่อย่าลืมว่ามติพรรคไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย เพราะเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพ แต่อย่าลืมว่าเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นเอกสิทธิและอิสระของส.ส. จึงไม่มีกฎหมายใดจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้.

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง