เกษตรกร 2 หมื่นราย พร้อมร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกร 2 หมื่นราย พร้อมร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2564
1,494

กระทรวงเกษตรฯ แจงเกษตรกร 2 หมื่นรายพร้อมร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แล้ว หวังหมดเขตสิ้นเดือนนี้ จะครบตามเป้า พร้อมเดินหน้าขุดสระ หนุนปัจจัยการผลิต ดันให้เกิดการจ้างงาน 4 พันตำบลทันที 1 มี.ค. นี้

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในขณะนี้โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วงเงิน 3,550.9175 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาและสังคมที่ได้รับจาก โรคโควิด -19 มีเป้าหมายให้เกษตรกรและแรงงานเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.8 หมื่นราย แยกเป็นเกษตรกร 32,000 ราย และแรงงาน 16,000 ราย นั้น ในขณะนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 20,583 ราย ซึ่งจะเปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือน ก.พ. นี้ คาดว่าจะได้ครบตามเป้าหมาย ส่วนแรงงานเกษตรกร นั้นมีผู้สมัครครบแล้ว ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2 ราย จะสามารถจ้างแรงงาน 1 รายโดยจะได้รับผลตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จะสนับสนุนการขุดบ่อเก็บกักน้ำในพื้นที่เกษตรกร สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ มุ่งเป้าหมายดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด 4,009 ตำบล

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 48,000 ราย จำแนกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. พัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรตำบลละ 2 ราย ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ราย รวมจำนวน 32,000 ราย และ 2. การจ้างงานตำบลละไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ปัจจุบันมีการจ้างงานแล้ว 9,200 ราย ซึ่งจะสามารถจ้างงานเพิ่มในวันที่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้จังหวัดแล้ว และเริ่มมีการฝึกอบรมตามกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นกรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการสำรวจออกแบบสระเก็บกักน้ำของเกษตรกร และได้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แล้ว เพื่อขุดบ่อให้แก่เกษตรกรในรอบแรกจำนวน 2,005 ตำบล โดยมีกลุ่มเกษตรกร 950 ตำบล ที่สามารถดำเนินการขุดได้ภายในเดือนมี.ค.นี้

จากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ได้ดำเนินการจัดทำเมนูทางเลือกตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามแผนการผลิตและความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เดิมกำหนดวงเงินรวม 9,805 ล้านบาท แต่เนื่องจากเกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ หลังจากเปิดรับสมัครไปแล้ว 2 รอบ โดยมีมีเกษตรกรเข้าร่วม 33,500 ราย จากเป้าหมาย 64,144 ราย กระทรวงเกษตรฯจึงเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ และคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง