'TPMAP' คว้า 2 รางวัล ในเวที TICTA Awards 2020

'TPMAP' คว้า 2 รางวัล ในเวที TICTA Awards 2020
22 กุมภาพันธ์ 2564
61

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดพิธีประกาศผลการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2020 (TICTA 2020) ภายใต้แนวคิด “Digitalization for New Normal”

161391662840
ผลงาน “ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า: Thai People Map and Analytics Platform” หรือ TPMAP สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ (Winner Award) สาขา Public Sector and Government และรางวัลรองชนะเลิศ (Merit Award) สาขา Big Data Analytics โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสังคมแห่งชาติ หรือเนคเทค ในนามผู้แทนผู้บริหาร และทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล
TPMAP เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสังคมแห่งชาติ หรือเนคเทค-สวทช. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
161391679389

ปัจจุบัน TPMAP ใช้งานจริงใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดหลากหลายโครงการที่แต่ละจังหวัดนำ TPMAP ไปใช้งาน ขยายผลให้เกิดการพัฒนา TPMAP Logbook แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย เพื่อติดตามปัญหาความยากจนได้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการข้อมูลเพิ่มขึ้นลงลึกถึงครัวเรือนรายบุคคล สามารถบันทึกข้อมูลปัญหาได้อย่างละเอียด พร้อมบันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ และออกรายงานการติดตามผลได้ และได้ขยายผลใช้จริงพร้อมอบรมการใช้งานระบบ TPMAP ทั่วประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

161391693357

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลในมิติต่างๆ ซึ่งแสดงผลแบบ Data Storytelling และดาวน์โหลดข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จาก TPMAP เพื่อร่วมกันใช้งานและพัฒนาให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง