วว.รับลูก 'บีซีจี' ให้บริการแล็บทดสอบชีวภาพวัสดุ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย

วว.รับลูก 'บีซีจี' ให้บริการแล็บทดสอบชีวภาพวัสดุ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย
19 กุมภาพันธ์ 2564
62

วว.ให้บริการ “ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ” ช่วยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ระบุเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

ทั้งนี้ด้าน ศ.(วิจัย) ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินนโยบาย BCG  Model อันได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) นั้น  วว. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง อว. มุ่งดำเนินงานวิจัยพัฒนาสนองนโยบายนี้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจทั้งระบบ  เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  ตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชน  สร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

หนึ่งในหลายมิติดำเนินงานของ วว. ที่สอดคล้องนโยบาย BCG  Model ก็คือ การเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ณ อาคารศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ (Biodegradable Testing  Center:  BioD)  ภายใต้ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. โดยมีการดำเนินงานด้านการวิจัย งานบริการวิจัย/ วิเคราะห์ทดสอบด้านการสลายตัวทางชีวภาพของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

161365380763

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ได้รับการยอมรับให้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17088: 2012 (Specifications for compostable plastics)  ในระดับสากลดังนี้ 1.สถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี และ Biodegradable Products Institute (BPI) ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ตามข้อกำหนด TGL-44-12) และ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025 – 2561 (ISO/IEC 17025: 2017) ในการวิเคราะห์ทดสอบตาม ISO 17088 กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ทั้งนี้ ผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลนี้ สามารถนำไปใช้ในการขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านการสลายตัวทางชีวภาพจาก DIN CERTCO, BPI, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.

161365382327

วว. โดย ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ให้บริการวิจัย /วิเคราะห์ทดสอบแก่ผู้ประกอบการใน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้  1.พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 ที่สอดคล้องกับ มอก. 17088, EN 13432 และ ASTM D6400

2.การสลายตัวทางชีวภาพเบื้องต้นของวัสดุทั่วไปในปุ๋ยหมักหรือน้ำทะเลสังเคราะห์ (In-house method) โดยเป็นห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการนี้ใช้หลักการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมที่เกิดจากกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะควบคุมในระดับห้องปฏิบัติการ เป็นวิธีการทดสอบที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทดสอบตามมาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและพัฒนาวัสดุรวมถึงบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ

3.ตรวจสอบความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทางน้ำในสภาวะที่มีอากาศตามมาตรฐาน OECD 301 (Ready Biodegradability)  สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย น้ำยาทำความสะอาด น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น 

4.การบำบัดสารอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารอันตรายให้อยู่ในรูปที่มีค่าความเป็นพิษน้อยลง สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งพื้นที่ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

161365383657

“ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปี 2564 มูลค่าการส่งออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 16.6% จะสร้างรายได้กว่า 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกมูลค่า 2,331 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก จากข้อมูลดังกล่าว วว. พร้อมนำศักยภาพของ BioD เข้าไปตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ ผู้ประกอบได้นำผลทดสอบไปทำการผลิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและผ่านกฎระเบียบในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง