วิธีขอ 'สินเชื่อ' SMEs ท่องเที่ยวจาก 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.'

วิธีขอ 'สินเชื่อ' SMEs ท่องเที่ยวจาก 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.'
20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
7,750

เปิดวิธีขอ "สินเชื่อ" สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ธนาคาร "ออมสิน" และ "ธ.ก.ส."

ธนาคารออมสินและ...” เปิดให้ขอสินเชื่อสำหรับ “SMEs และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับภาค ธุรกิจท่องเที่ยว วงเงินต่อราย 50-100 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ) โดยขยายเวลาให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิ.. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวม เงื่อนไขและรายละเอียดของสินเชื่อจากออมสินและ...” เพื่อให้ลูกค้าธนาคารที่มีคุณสมบัติพิจารณาและทำความเข้าใจก่อนขอสินเชื่อ พร้อมวิธีลงทะเบียน ดังนี้

 

  •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สินเชื่อ "..." ดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือลูกค้าที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply chain) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่อง และเป็นการลงทุนสำหรับลูกค้าในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อส่งสริมอุตสาหกรรมท่องที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรหรือชุมชนเป็นการสร้างสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

1. คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เกษตรกร บุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) และสหกรณ์

2. หลักประกันการกู้

- ใช้หลักประกันเป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง

- ใช้ บสย. ค้ำประกัน

- ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ได้ไม่กินร้อยละ 80 ของวงเงินจดทะบียนจำนองหรือใช้ ... เป็นประกันหนี้

- บุคคลค้ำประกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่กิน 300,000 บาท (ฉพาะผู้กู้ที่เป็นกษตรกรหรือบุคคล)

3. วงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 100 ล้าบาท โดยให้นับรวมกับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan ธนาคารออมสิน) ทุกสถาบันการเงิน

4. อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันจัดทำสัญญา ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือ MLR ตามประเภทลูกค้า

* MRR และ MLR ตามประกาศธนคาร / อัตราดอกบี้ยหรือบี้ยปรับ กรณีผิดนัดเฉพาะต้นเงินที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด คิดดอกเบี้ยปรับตามประกาศของธนาคาร

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะหมดลง (วงเงินให้สินเชื่อรวมตามโครงกร 1,000 ล้านบาท) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

หมายเหตุ ธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (ไม่รวมค่าธรรมนียมตรวจสอบและประเมินราคา หลักประกันโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)

6. วิธีขอสินเชื่อ 

สาขา ธ.ก.ส. เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศูนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555

161372714275

  •  สินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" ของธนาคาร "ออมสิน" 

1. คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

- เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก

- ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่

2. หลักประกันเงินกู้

ช้ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

- ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

- เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

3. วงเงินกู้

วงเงินกู้ต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

- กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท

- กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด

4. อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 : ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี
ปีที่ 2 : ดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี
ปีที่ 3 : ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

5. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มเปิดให้ "ลงทะเบียนขอสินเชื่อ" ได้ตั้งแต่วันที่ 18 .. 64  ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.. 64 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท

6. วิธีขอสินเชื่อ

อ่านรายละเอียด: 'สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน' จาก 'ออมสิน' เช็คเงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนที่นี่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง