การเงิน

GPSC ปี63กำไรพุ่ง85%แตะ7.5พันล้าน

โกลเบิล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ กำไรสุทธิปี63 7,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85% จากปีก่อน เหตุหลักจาการรับรู้ผลประกอบการจาก GLOW เต็มปี รวมถึงราคาค่าราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลดลงตามภาวะตลาด อีกทั้งมีการปรับโครงสร้างต้นทุนลง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ GPSC ว่า ในปี2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ ที่7,508.126 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85% จากปี2562 มีกำไรสุทธิ ที่ 4,060.797 ล้านบาท  โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.66 บาทในปี2563 เพิ่มขึ้นจากปี2562 อยู่ที่ 2.25 บาท

ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น มีสาหตุหลักเนื่องมาจากการรับรู้ผลประกอบการจาก GLOW เต็มปี 2563 ในขณะที่ ปี 2562 รับรู้ผลประกอบการจาก GLOW ช่วง 19 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับต้นทุนค่าก๊าชธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวลงตามสภาวะตลาด ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก(SPP) มี margin จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งต้นทุนทางการเงินของบริษัท ลดลงจากการปรับโครงสร้างเงินทุน โดยได้ดำนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 และการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมจากการเข้าซื้อ GLOW แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ำรวมถึงการรับรู้มูลค่า synergy จากการควบรวม GLOWจำนวน 701 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและโครงข่ายร่วมกัน

ทั้งนี้ การตัดจำหน่ายจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ในปี 2563 มีจำนวน

1,454 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่รวมการตัดจำหน่ายดังกล่างเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ สะท้อน

ผลการดำเนินงานที่แท้จริง บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ไม่รวมการตัดจำหน่าย (Adjusted Net Income) จำนวน 8,962 ล้านบาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 256,656 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 144,789 ล้านบาท  และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 111,867 ล้านบาท