การเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (11 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวลาประมาณ 17.42น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)