'เราชนะ' ลงทะเบียนพรุ่งนี้วันสุดท้าย! คัดกรองแล้ว 28.5 ล้านคน ขอทบทวนสิทธิ์ 3.9 แสนคน

'เราชนะ' ลงทะเบียนพรุ่งนี้วันสุดท้าย! คัดกรองแล้ว 28.5 ล้านคน ขอทบทวนสิทธิ์ 3.9 แสนคน

อัพเดทข้อมูล พรุ่งนี้วันสุดท้าย! ลงทะเบียน "เราชนะ" คัดกรองมีผู้ได้สิทธิ์แล้ว 28.5 ล้านคน ขอทบทวนสิทธิ์ 3.9 แสนคน

ความคืบหน้า โครงการ "เราชนะ" วันพรุ่งนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสุดท้ายเปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com  เพื่อรับการแจกเงิน หรือ "เงินเยียวยาโควิด" สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" ซึ่งจะจ่ายเงินเดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ปัจจุบัน มีคนผ่านระบบการคัดกรองเพื่อได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแล้ว 28.5 ล้านคน และมีคนยื่นขอทบทวนสิทธิ์จนถึงปัจจุบัน 3.9 แสนคน คาดว่าจะมีคนได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะราว 31 ล้านคน

161300055748

อ่านข่าวต่อwww.เราชนะ.com เช็คสิทธิลงทะเบียนได้แล้ว เช็คขั้นตอนที่นี่

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะผ่อนปรนให้ใช้รายได้ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด เป็นเกณฑ์ในการรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาลได้ด้วย ซึ่งเดิมเราจะกำหนดให้ใช้เกณฑ์รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญในการได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ คือ จะต้องเป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคม หรือ กบข. และต้องมีเงินได้พึ่งประเมินปี 2562 ไม่เกิน 3 แสนบาท และรวมถึงต้องไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เกินกว่า 5 แสนบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งทั้งประเทศมีคนที่มีบัญชีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท อยู่ 1.8 ล้านบัญชี

สาเหตุที่เดิมให้ใช้รายได้พึงประเมินของปี 2562 เป็นเกณฑ์นั้น เนื่องจาก มีฐานข้อมูลมีความชัดเจนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อเรียกร้องที่ว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิดส่งผลกระทบในปี 2563 ซึ่งทำให้รายได้ของคนทำงานลดต่ำลงกว่าปี 2562 ดังนั้น ในกรณีที่คนที่ยื่นตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถขอทบทวนสิทธิ์ใน www.เราชนะ.com  แล้วใช้ข้อมูลรายได้ปี 2563 ประกอบได้ โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอรเน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์

161300058185

อ่านต่อ'เราชนะ' เปิดวิธีการใช้ ครบทุกขั้นตอน ง่ายๆ ที่นี่

ตรวจสอบ เช็คสิทธิ "เราชนะ" ได้ที่ไหนบ้าง ผ่านร้าน ธงฟ้า ถุงเงิน และคนละครึ่ง

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เป็นต้น

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า สำหรับประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยในเบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าว ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ
161300166970
โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  แล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที รวมถึงระงับการใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ด้วย และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม "เราชนะ"

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 - 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 - 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
02-109-2345 จ - ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
02-111-9999 กด 3 - 24 ชั่วโมง