โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์
4 กุมภาพันธ์ 2564
20,530

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 8 นายทหาร ว่าที่ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันเอก ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์ เป็น พันเอก

2. ว่าที่ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3. ว่าที่ พันโทหญิง อรพิน หิมวันต์ เป็น พันโทหญิง

4. ว่าที่ พันตรีหญิง มยุรี ฟุ้งสกุล เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ ร้อยเอก นรเทพ แสนทวีสุข เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ ร้อยโท ถนอม สอนสะอาด เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ ร้อยโท กาญจนพรรณ ขันตี เป็น ร้อยโท

8. ว่าที่ ร้อยโท บัณฑิต จ่าเนียรกุล เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

พระบรมราชโองการ, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง