'อนุพงษ์' ลงนามประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินพร้อมอาคาร-ห้องชุด เหลือร้อยละ 0.01

'อนุพงษ์' ลงนามประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินพร้อมอาคาร-ห้องชุด เหลือร้อยละ 0.01
4 กุมภาพันธ์ 2564
183

"มท.1" ลงนามประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินพร้อมอาคาร-ห้องชุด เหลือร้อยละ 0.01 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 หวังช่วย ปชช.ในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 4 .. พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ..2564 อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน" กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด" กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม 2 ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

พล..อนุพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ สร้างเสร็จพร้อมขายเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงมากและเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการจ้างงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ..2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ..2564 จากการเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ..2564 แล้ว

พล..อนุพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด" โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดินที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท จากการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และการจำนองจากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01

161242472286

รมว.มหาดไทย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด" โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุด และค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนห้องชุดดังกล่าวในคราวเดียวกัน สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดและการจำนองห้องชุดในอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท จากการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และการจำนองจากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01

161242469267

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง