'ราชกิจจาฯ' เผยแพร่ประกาศ ขอสละสัญชาติไทย 78 ราย

'ราชกิจจาฯ' เผยแพร่ประกาศ ขอสละสัญชาติไทย 78 ราย
4 กุมภาพันธ์ 2564
13,289

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ ขอสละสัญชาติไทย 78 ราย เช็ครายชื่อที่นี่

วันที่ 4 ก.พ. เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การเสียสัญชาติไทย" มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยบุคคลผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ยอมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 อนุญาตให้บุคคล ผู้มีสัญชาติไทย ดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508 จํานวน 78 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เปิดอ่านรายชื่อที่นี่ 

161241864635

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง