เศรษฐกิจ

‘กระทรวงเกษตรฯ’ยันจัดสรรพันธุ์ไก่ไข่เป็นธรรม

“เฉลิมชัย” นำทีมชี้แจงกมธ. ยันบริหารจัดการปริมาณและผู้เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ รอบคอบทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

วานนี้ ( 28 ม.ค.64 ) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ผส.) อาคารรัฐสภา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการปริมาณและจำนวนผู้เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่(P.S.) ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายเฉลิมชัย เปิดเผยว่า สำหรับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไก่ไข่ทั้งระบบนั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือเอ้กบอร์ด ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยง และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 21 ท่านมาร่วมเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการฯ รวมถึงยังมีคณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้องอีก 4 คณะ

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปอีกว่า กรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการ Egg Board ได้ยึดหลักการพัฒนาและบริหารจัดการไก่ไข่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อความเข้มแข็ง สร้างความสมดุลการผลิตไข่ไก่กับความต้องการบริโภค ป้องกันการเกิดราคาไข่ไก่ผันผวน เพิ่มอัตราการบริโภคและส่งเสริมการแปรรูปไข่ไก่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานการผลิตไข่ไก่ให้ได้คุณภาพ ซึ่งการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องใดๆของคณะกรรมการเอ้กบอร์ดนั้น จะต้องผ่านคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตัดสินใจด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม 

ทั้งนี้ขอให้มั่นใจได้ว่าภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทั้งรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเป็นธรรม หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น การกระจายพันธุ์ไก่ไข่อย่างไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการเลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์ หรือการขายพันธุ์ไก่ไข่พ่วงอาหารสัตว์ สามารถแจ้งมายังกรมปศุสัตว์ หรือกระทรวงเกษตรฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามมาตรการที่เอ้กบอร์ดกำหนดไว้อย่างเข้มงวด และหากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธ์ุด้วยตนเอง สามารถยื่นเรื่องผ่านทางกรมปศุสัตว์เตามขั้นตอนเพื่อให้เอ้กบอร์ดพิจารณาต่อไป