โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล
27 มกราคม 2564
340

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย

เมื่อวันที่ 27 ..64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ .. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ .. ๒๕๖๐ และมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน นาย ดังนี้

๑. ว่าที พันเอก กฤตนัย พันธบุตร เป็น พันเอก
๒. ว่าที พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
๓. ว่าที พันโทหญิง นัดดา ศาลางาม เป็น พันโทหญิง
๔. ว่าที พันตรี วสัน แพงศรี เป็น พันตรี
๕. ว่าที ร้อยเอก ชนาธิป ผลปราชญ์ เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที ร้อยโท ณรงค์ ช่านาญปืน เป็น ร้อยโท
๗. ว่าที ร้อยโท เพชร จันทร์อินทร์ เป็น ร้อยโท
๘. ว่าที ร้อยโท จิรธัช หนองบัว เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที่ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง