'เราชนะ' เช็คเงื่อนไขสำคัญ 7 ข้อ เตรียมตัวก่อนลงทะเบียนรับ 7,000 ดีเดย์ 29 ม.ค.

'เราชนะ' เช็คเงื่อนไขสำคัญ 7 ข้อ เตรียมตัวก่อนลงทะเบียนรับ 7,000 ดีเดย์ 29 ม.ค.

สรุปมาตรการ "เราชนะ" เช็คเงื่อนไขสำคัญ 7 ข้อ เตรียมตัวก่อนลงทะเบียนรับ 7,000 บาท ดีเดย์ 29 ม.ค.2564

ติดตามประเด็นฮอตที่ได้รับความสนใจอย่างมาก อย่าง "เราชนะ" มาตรการเยียวยาโควิดที่รัฐเดินหน้าออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ด้วยการแจกเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ได้สิทธิบัตรคนจน ที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ และแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และผู้ที่เคยได้สิทธิจากมาตรการใดๆ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรการเราชนะ โดยกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

โดยการจ่ายเงินจะโอนเข้าทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบวงเงินทั้งหมด 7,000 บาท และสามารถใช้สิทธิได้ต่อไปถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161155132244

ทั้งนี้ 7 เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิในมาตรการนี้ สำหรับกลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน หรือผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ มีดังนี้

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว หากเป็นกรณีกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการจากภาครัฐมาก่อน กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ.2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 - 23.00 น. และสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้ในวันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือในงวดแรก วันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,000 บาท เนื่องจากจะได้เงินตกเบิกจากสัปดาห์ก่อน และในสัปดาห์ต่อๆ ไป จะได้ทุกๆ วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบตามที่กำหนด และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

161156025925

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน มาก่อน สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นต้นไป และจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดี โดยเงินจะเข้างวดแรกวันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นต้นไป เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (ตกเบิกจากสัปดาห์แรก 1,000 บาท) และรัฐจะจ่ายจนกว่าจะครบวงเงิน แต่ต้องเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐก่อน