'เราชนะ' เช็คสิทธิ์ยังไง คุณสมบัติอะไร ลงทะเบียนวันไหน นัดโอนเงินเยียวยาโควิด

'เราชนะ' เช็คสิทธิ์ยังไง คุณสมบัติอะไร ลงทะเบียนวันไหน นัดโอนเงินเยียวยาโควิด

ตรวจสอบ "เราชนะ" ต้องรู้! เช็คสิทธิ์ยังไง คุณสมบัติอะไร ลงทะเบียนวันไหน เงินนัดโอนเยียวยาโควิด

โครงการเราชนะ ได้รับความสนใจจากประชาชนติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้การ "แจกเงิน" ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน "เงินเยียวยาโควิด" แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

อย่างที่ทราบว่า การแจกเงินตามมาตรการ "เราชนะ" ให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 โดยพิจารณาจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น

มาตรการ "เราชนะ" ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงข้อมูลสำคัญ เช็คสิทธิ์ยังไง คุณสมบัติอะไร ลงทะเบียนวันไหน นัดโอนเงินเยียวยาโควิด และสามารถตรวจสอบเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

คุณสมบัติอะไร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

'เราชนะ' เช็คสิทธิ์ยังไง คุณสมบัติอะไร ลงทะเบียนวันไหน นัดโอนเงินเยียวยาโควิด

เช็คสิทธิ์ยังไง
1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการเราชนะ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเช็คสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400

2. กลุ่ม "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" ประมาณ 15 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตรวจสอบสิทธิ์ วันที่ 5 ก.พ. 2564

3.กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่
ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

ลงทะเบียนวันไหน
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน ส่วนกลุ่ม "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" ตรวจสอบคุณสมบัติ เริ่มวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  และกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

นัดโอนเงินเยียวยาโควิด
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

กลุ่ม "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน"
จ่ายผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 7,000 บาท

กลุ่มลงทะเบียนใหม่
ผู้ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

'เราชนะ' เช็คสิทธิ์ยังไง คุณสมบัติอะไร ลงทะเบียนวันไหน นัดโอนเงินเยียวยาโควิด

ร้องเรียนไม่ได้สิทธิ์
กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่อาจจะมีผู้มีสิทธิแต่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ หากมีการตกหล่นสามารถแจ้งมายังกระทรวงการคลัง เบอร์โทร 02-126-5800 หรือ 1689

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไทยคู่ฟ้า , กระทรวงการคลัง