โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 197 ผู้พิพากษา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 197 ผู้พิพากษา
20 มกราคม 2564
857

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 197 ผู้ช่วยผู้พิพากษา ขึ้นเป็นผู้พิพากษา

วันนี้ (๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน ๑๙๗ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวสลิลทิพย์ อักษรนิตย์
๒. นางสาวนิชาภา ศรีอรุณสว่าง
๓. นางสาวภัทรนรินทร์ เมืองระรื่น
๔. นายเนติภูมิ เมฆฉาย
๕. นางสาวศศิภา คณาปราชญ์
๖. นางสาวสุจิรา เชื่อมไพบูลย์
๗. นางสาววินิดา ปัญจคุณาธร
๘. นายสมเจตน์ ถือแก้ว
๙. นางสาวอารดา ประทีปทอง
๑๐. นางสาวแสงเดือน สิทธิวิไล
๑๑. นางสาวแพรพิณพลอย ซื่อมาก
๑๒. นางสาวณัฏฐนิช รุจิรัตน์เจริญ
๑๓. นางสาวชมพร รักษาเกียรติศักดิ์
๑๔. นายวสุ ศิริมหาพฤกษ์
๑๕. นางสาวพลอยไพลิน ทรงนิลรักษ์
๑๖. นายตามใจ บุณยรัตพันธุ์
๑๗. นางสาวจุฑามาศ พวงภู่
๑๘. นางสาวลลิตตา แก้วเกษการณ์
๑๙. นางสาวสาวิตรี งาคม
๒๐. นางสาวเรียวไผ่ บุญลอย

๒๑. นายพงศ์ภัทร นาคเพชร
๒๒. นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
๒๓. นางสาวปิยาพัชร วงษ์ประสิทธิ์
๒๔. นายฉัตริน ภู่แส
๒๕. นางสาวอธิวรรณ สวรรค์วัฒนกุล
๒๖. นางสาวแพรวพรรณ ปาลานุสรณ์
๒๗. นางสาวรวิสรา สัตยาบัน
๒๘. นายรชฏ กลแกม
๒๙. นายเอกชน เกษมถาวรศิลป์
๓๐. นางสาวสิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล
๓๑. นายนิติธร งามเอก
๓๒. นางสาวศศิธร นิลสวิท
๓๓. นางสาวธนานันท์ รอดสังวาลย์
๓๔. นายณกรณ์ กิติธนเดชาพล
๓๕. นางสาวบุญสิตา เชาว์ทอง
๓๖. นางสาวเสาวนีย์ แซ่จาง
๓๗. นางสาวสิริญญา อรัญนารถ
๓๘. นางสาววรัญญา เสาวนิต
๓๙. นางสาวสิรินดา การวิวัฒน์
๔๐. นางสาวชุติมณฑน์ เสียงสุทธิวงศ์

๔๑. นายชยพล รุ่งเรืองนานา
๔๒. นางเกรซ ธนศรีวนิชชัย
๔๓. นางสาวหทัยชนก ลิขนะสมบัติ
๔๔. นายณรงค์ จันทร์ด าริกุล
๔๕. นายกสิณ ทองสกุล
๔๖. นางสาวทวิวงษ์ แสงพงษ์ชัย
๔๗. นายปฏิญญา ศรีวัชโรดม
๔๘. นายวัชรนนท์ รพีพัฒนา
๔๙. นายปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล
๕๐. นายประภัสร์ วงศ์รัตนศิริกุล
๕๑. นางสาวอลาสก้า สุจริตธาดา
๕๒. นางสาวพัทธนันท์ จิรพัฒนานันท์
๕๓. นายภูษิต ขวัญนัทธี
๕๔. นายพงศนาถ เลาหภิชาติชัย
๕๕. นายณฐวรรธน์ สุระแสงประเสริฐ
๕๖. นางสาวพรพรรณ อิสสอาด
๕๗. นางสาวนันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์
๕๘. นางสาวสุดาวดี จอมค าสิงห์
๕๙. นายยุทธศักดิ์ สุริยะวงศ์
๖๐. นายปรเมศวร์ สุขกมลอนันต์

๖๑. นายชาญวิทย์ ชัยวงศ์
๖๒. นางสาวฐนิตา ศิลามงคล
๖๓. นางสาวภัทรวี บุตรโพธิ์
๖๔. นายชูสิน บริเพชร
๖๕. นางสาวณิชกานต์ ฉัตรชัยสกุล
๖๖. นายณภัทร ภูมิสันติ
๖๗. นางสาวฉันทิชา สุวรรณปิฎกกุล
๖๘. นางสาวอาภาสิรี เงารุ่งเรือง
๖๙. นางสาวชุดามาศ พรรณพงาพันธุ์
๗๐. นางสาววรรัตน์ พูลเพิ่ม
๗๑. นายฉัตรเฉลิม ธรรมวินทร
๗๒. นางสาวพัชรินทร์ จัยสิทธิ์
๗๓. นายเอกราช ใจยะบาล
๗๔. นายภาสิน โชติกะ
๗๕. นางสาวณัฐนิช ชลิศราพงศ์
๗๖. นายสว่างพงษ์ ดวงเพชร
๗๗. นางสาวปองภัค สุริยา
๗๘. นางสาวมิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี
๗๙. นายกิตติคุณ เงินพรหม
๘๐. นางสาวตวงพร อินทรภักดิ์

๘๑. นายนริศ เพชรมณี
๘๒. นางสาวปณิธาน พูลรักษ์
๘๓. นายกฤช ศรีสุริยชัย
๘๔. นายรัฐธีร์ เจริญวุฒิลักษณ์
๘๕. นางสาวธัทธนา รุ่งตระกูล
๘๖. นางธมน แสนจันทร์
๘๗. นายวัยวัฒน์ สีหะวงษ์
๘๘. นางสาวศิริธร แสงจันทร์
๘๙. นายณัฏฐพรรษ ญาณวารี
๙๐. นางสาวภัทรพร เกาทัณฑ์ทอง
๙๑. นางสาวนุชนารถ หนูสอน
๙๒. นางสาวสายเนตร กุลดิลก
๙๓. นางสาวธนัชพร นาคเอี่ยม
๙๔. นายวสุ พิทักษ์
๙๕. นายวิชญ์โรช กุศลสวัสดิ์
๙๖. นางสาวหทัยชนก แสงกลิ่น
๙๗. นางนริสา รัตนาธรรมวัฒน์
๙๘. นางสาววรัฏฐา สุขสภา
๙๙. นายเสฏฐพงษ์ ไทพาณิชย์
๑๐๐. นางสาวอัมภา รัตนศักดากร

๑๐๑. นางสาวพรพิตรา บุญชู
๑๐๒. นางสาวเพ็ญพร ประจุมาศ
๑๐๓. นางสาวนัสนันท์ หนูนุ่ม
๑๐๔. นายวรเมธ ภู่ภูมิรัตน์
๑๐๕. นางสาววรภรณ์ ยิ่งกิจสถาวร
๑๐๖. นางสาวภัณฑิลา พูลสุวรรณ
๑๐๗. นางสาวรุจิรางค์ วงศ์กระสันต์
๑๐๘. นายนิเวศน์ สกุลเต็ม
๑๐๙. นางสาวสิริภา คิดจิตต์
๑๑๐. นายนิพนธ์ เพ็ชรล้อม
๑๑๑. นายพบรัตน์ อวิคุณประเสริฐ
๑๑๒. นางสาวดนัยา อุ่นทวีทรัพย์
๑๑๓. นายรณชัย โตงาม
๑๑๔. นายศุภวิชญ์ ชอบธรรม
๑๑๕. นายอภิพงษ์ ใจจันทร์เดือน
๑๑๖. นางสาวธนวรรณ สาถิยะบูรณะพงศ์
๑๑๗. นายนิพนธ์ ศรีจะโปะ
๑๑๘. นายคเณศ เต็งสุวรรณ์
๑๑๙. นายวุฒิชัย สัมฤทธิ์
๑๒๐. นายปุณณวิทย์ ภัสสรารุจินันท์

๑๒๑. นางสาวธนัญญา จิตสีทอง
๑๒๒. นางอนุชธิดา สุริยลักษณ์
๑๒๓. นายอนุวัช ตวงวิทย์
๑๒๔. นางสาวอรพรรณ ลิ่มเหรียญทอง
๑๒๕. นางหทัยรัตน์ ธรรมชุตินันท์
๑๒๖. นายธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ
๑๒๗. นายนที สิงห์ใจ
๑๒๘. นางสาวสิริกุล เอื้อคณิต
๑๒๙. นางสาวชนิกานต์ แสนภักดี
๑๓๐. นางสาวรันตี อัศวพิศาลบูลย์
๑๓๑. นางสาวอาจารีย์ มณีนุตร์
๑๓๒. นายปิยะบุตร บุญธรรม
๑๓๓. นายสันติ กองภูมิน
๑๓๔. นางสาวศิริพร มณีรัตน์
๑๓๕. นางสาววรณัน ดวงอุดม
๑๓๖. นายจรัสพันธ์ เลิศอุดมโชค
๑๓๗. นางสาวอิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์
๑๓๘. นายธนพล เศรษฐเลาห์
๑๓๙. นางสาวพลอยไพลิน เลื่องสีนิล
๑๔๐. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุข

๑๔๑. นางสาวอรชนันท์ บุญมี
๑๔๒. นางสาวสุภาวัลย์ ไตรสุรัตน์
๑๔๓. นางสาวนลินี สิทธิฤทธิ์
๑๔๔. นางสาวกุลนันท์ รัตน์ศิริจันทร์
๑๔๕. นางสาวกุลวดี วุฒิกุล
๑๔๖. นายภาณุเทพ ฮีสวัสดิ์
๑๔๗. นางสาวสุชาดา บัวงาม
๑๔๘. นางสาวญาณิกร ปุญญทลังค์
๑๔๙. นางสาวภัทราพร อู่ทอง
๑๕๐. นางสาวชนนิกานต์ ไชยพันธ์
๑๕๑. นางสาวออมทรัพย์ เจริญทรัพย์
๑๕๒. นายเขมรัชต์ แสนประดิษฐ์
๑๕๓. นางสาวนภัสปวีร์ สายทอง
๑๕๔. นางสาวมนัสนันท์ มากบัว
๑๕๕. นางสาวจันทร์จิรา น้อยยะ
๑๕๖. นางสาวกาญจนาภรณ์ แร่เจริญ
๑๕๗. นางสาวสุธิสาร์ โรจนสุวรรณ
๑๕๘. นางสาวรังสิมา รัตนะ
๑๕๙. นายณัฐภัทร อรุณากูร
๑๖๐. นางสาวปภาวิณี ธนศรีวัฒนา

๑๖๑. นางสาวณิชนันทน์ ตันติมนตรี
๑๖๒. นางสาวปิยะจิตต์ ผิวทองงาม
๑๖๓. นางสาวณิชวรรณ ธนสมบัติกุล
๑๖๔. นางสาวธัญชนก ธนะจินดานนท์
๑๖๕. นางสาวอาภาพัชร ไชยฤกษ์
๑๖๖. นางสาวสาธิตา เครือศรีสวัสดิ์
๑๖๗. นางสาวพิจิตรา ตั้งภาธร
๑๖๘. นางสาวนิดาภัทร มิ่งมงคล
๑๖๙. นางลลิลดา อัครโสภณ
๑๗๐. นายนวัต รัตนมาลัย
๑๗๑. นายปฏิภาณ เกิดศรีพันธุ์
๑๗๒. นางสาวนิยะดา สุคัมภีรานนท์
๑๗๓. นางสาวรวิวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์
๑๗๔. นายทีสิทธิ์ วงศาโรจน์
๑๗๕. นางสาวเมธาวี จั่นสัญจัย
๑๗๖. นายธีรภัทร ต่างวิวัฒน์
๑๗๗. นางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์พงศากุล
๑๗๘. นางสาวสรัญญา พร้อมทวีสิทธิ์
๑๗๙. นางสาวสิตานันท์ ศรีวรกร
๑๘๐. นางสาวเปลวเทียน อุตระชัย

๑๘๑. นางสาวสุดหทัย ศรีสุข
๑๘๒. นางสาวพูยา ทริปาทิ
๑๘๓. นางสาวอรณภัทร ลุยวิกกัย
๑๘๔. นางสาวหทัยชนก อภิชัยชัชวาล
๑๘๕. นางสาวยอดกมล ทองค า
๑๘๖. นางสาวปุณยวีร์ ปุณยสิริวิทย์
๑๘๗. นางสาวลภัสรดา บุญศรีโรจน์
๑๘๘. นายสรวิศ เริ่มสุกรี
๑๘๙. นายนราธิป เวียงธีรวัฒน์
๑๙๐. นางสาวพชรณัฏฐ์ พิมพ์สิรินาถ
๑๙๑. นางสาวศิศิรา นิ่มนวลกุล
๑๙๒. นางสาวพนิตรา นาสมยนต์
๑๙๓. นายวิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ
๑๙๔. นางสาวธีรดา โสมะนันทน์
๑๙๕. นางสาวชนิตา บุญส่งสุวรรณ์
๑๙๖. นางสาวเปรมจิรา ถาวรศักดิ์เจริญ
๑๙๗. นายเขียนทอง ยงประเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ้างอิง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง