แพ็คเกจลงทุนปี 64 สู้โควิด -19 ระลอกใหม่

แพ็คเกจลงทุนปี 64  สู้โควิด -19 ระลอกใหม่
18 มกราคม 2564 | โดย ประธาน จิวจินดา หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
197

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ดบีโอไอ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 หลายด้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ดบีโอไอ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 หลายด้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564 ซึ่งมีทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนสำหรับโครงการที่มีการลงทุนจริง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป การขยายเวลายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10 จังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดเขตส่งเสริมกิจการพิเศษการแพทย์จีโนมิกส์ ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน

แพ็คเกจเร่งรัดการลงทุนชุดนี้หลักๆ ประกอบด้วย 1) การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพิ่มเติม โดยการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนจริงอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือนหลังออกบัตรส่งเสริม และไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับให้การส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม โดยต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2564

2) ขยายเวลารับคำขอส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย ออกไปอีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 2565 และได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อน 50 %อีก 5 ปี ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3) สนับสนุนเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ให้เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ เช่นเดียวกับโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) และศูนย์การแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล50% เพิ่มเติมอีก 2 ปี แต่หากเป็นกิจการเป้าหมายซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปีอยู่แล้ว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี ทั้งนี้ การแพทย์จีโนมิกส์เป็นศาสตร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับการแสดงออกของยีนก่อโรค เช่น โรคมะเร็งต่างๆ อัลไซเมอร์ เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ/อุดตัน เป็นต้น

4) ห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การนำ Big Data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น โดยโครงการต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กำหนดวงเงินลงทุนเพียง 500,000 บาท เพียงเสนอแผนลงทุน จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 3 ปี โดยยื่นขอรับการส่งเสริมได้ถึงสิ้นปี 2565

คาดว่าบีโอไอต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสจากเทคโนโลยีที่จะได้รับ ท่ามกลางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งต้องการจูงใจนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เป็นฐานที่มั่นรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และหลบภัยจากสงครามการค้า

มาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 2564 ชุดใหม่นี้ คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มแรงจูงใจการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้นที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ขณะที่คาดว่าในระยะยาวเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยและยกระดับเทคโนโลยีไปอยู่สายการผลิตรูปแบบใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง