'วันครู 2564' กับ 6 คำขวัญจากใจ 'บิ๊กตู่' เนื่องในวันครูแห่งชาติ

'วันครู 2564' กับ 6 คำขวัญจากใจ 'บิ๊กตู่' เนื่องในวันครูแห่งชาติ
16 มกราคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
29,171

16 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันครูแห่งชาติ" และที่มาพร้อมกันเสมอก็คือ "คำขวัญวันครู" สำหรับ "วันครู 2564" จะพาไปส่องคำขวัญวันครูทั้ง 6 ครั้งจากใจพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

"วันครูแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ก่อนจะไปรู้ประวัติและที่มาของวันครู กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ขอพาไปรู้จักส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการหารือเกี่ยวกับวันครูในไทย นั่นก็คือหน่วยงาน "คุรุสภา" 

สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ดูแล สถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการให้แก่ครูและครอบครัว ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

และในทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา

161069641787

  • วันครูแห่งชาติ เกิดขึ้นในไทยเมื่อไร?

สำหรับประเทศไทยได้จัดให้มี "วันครู" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 เกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่ง.. ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป.พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

“ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า "วันครู" ควรมีสักวันหนนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะ รองลงมาจากผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้าก็คือ "ครู" ผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูจำนวนมากที่เห็นด้วยว่าควรให้มี "วันครู" เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละและทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้ คณะมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น "วันครู" (นำเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 มาใช้) และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวด้วย

  • "คำขวัญวันครู" จากใจ "บิ๊กตู่"

คำขวัญวันครูมีการมอบเป็นประเพณีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 แรกๆ คำขวัญวันครูนั้น เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด และต่อมาก็เป็นการมอบโดยนายกรัฐมนตรี

หากนับเฉพาะช่วงเวลาที่ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น ก็เป็นเวลาร่วม 7 ปีแล้ว และได้ฝากคำขวัญวันครูเอาไว้ทั้งหมด 6 ครั้งด้วยกัน ได้แก่

161069641535

คำขวัญวันครู ปี 2564 : ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรมประจำชาติ

คำขวัญวันครู ปี 2563 : ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

คำขวัญวันครู ปี 2562 : ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

คำขวัญวันครู ปี 2561 : ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

คำขวัญวันครู ปี 2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

คำขวัญวันครู ปี 2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

  • งานวันครู หนังประวัติครู และหนังสือวันครู

"งานวันครู" ถูกจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงาน ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญ คือ หนังประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

161069641786

 

  • กิจกรรม "วันครู" มีอะไรบ้าง?

งานวันครู จัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของครู ตลอดจนจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีครู และบทบาทหน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครู ตลอดจนการจัดกิจรรมได้เหมาะสม และมีประสิทธภาพ

สำหรับรูปแบบการจัดงานวันครู พบว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสังคมไทยในยุคต่างๆ ในปัจจุบันรูปแบบการจัดงานวันครูนั้น มักจะมีกิจกรรม 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้   

1. กิจกรรมทางศาสนา 

2. พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 

3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬา หรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

บทความที่น่าสนใจ : 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: