'พุทธิพงษ์' ชง 2 คณะอนุฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

'พุทธิพงษ์' ชง 2 คณะอนุฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
14 มกราคม 2564
86

"พุทธิพงษ์" ชง 2 คณะอนุกรรมการ “เพิ่มขีดความสามารถ - สร้างความเป็นธรรม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564  ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมอบหมายงาน จำนวน 2 คณะฯ ประกอบด้วย 

161063517418

คณะอนุฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ซึ่ง ขอบเขตหน้าที่ ของคณะอนุฯ  คือ 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เสนอแนะมาตรการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการลงทุนของธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการไทย และ ขจัดข้อจำกัดในการกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการต่างประเทศ  

161063519913

ส่วนคณะอนุฯ สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  มีอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานขอบเขตหน้าที่หลัก คือ 

1. รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงของธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยและต่างประเทศ 

2. ศึกษาความแตกต่างที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือได้เปรียบเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ 

3. ระบุปัญหาและข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเสนอแนวทางสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง