โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย 104 ตุลาการศาลปกครอง ระดับอธิบดี รองอธิบดี และหัวหน้าคณะฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย 104 ตุลาการศาลปกครอง ระดับอธิบดี รองอธิบดี และหัวหน้าคณะฯ
13 มกราคม 2564
757

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย 104 ตุลาการศาลปกครอง ระดับอธิบดี รองอธิบดี และหัวหน้าคณะฯ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๑๐๔ ราย ดังนี้

๑. นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองเพชรบุรี
๒. นายรังสิกร อุปพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองเชียงใหม่
๓. นายไพศาล บุญเกิด รองอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองสุพรรณบุรี
๔. นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองพิษณุโลก
๕. นายภิรัตน์ เจียรนัย รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองนครสวรรค์
๖. น ายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองภูเก็ต
๗. นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองอุดรธานี
๘. นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ รองอธิบดีศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองยะลา
๙. นางนฤมล ธรรมครองอาตม์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๑๐. นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองนครราชสีมา


๑๑. นายวิชัย พจนโพธา รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
๑๒. นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองระยอง
๑๓. นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๑๔. น ายเมธี ชัยสิทธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองขอนแก่น
๑๕. นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง อธิบดี
ศาลปกครองอุบลราชธานี
๑๖. นายสิทธานต์ สิทธิสุข รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๑๗. นายอาทร คุระวรรณ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองสงขลา
๑๘. นายธนกฤต กิตติวัฒน์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
๑๙. นางสาวผึ้งรวง ประเสริฐพานิชการ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี
๒๐. นายประเวศ รักษพล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง


๒๑. นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
๒๒. นายชยิน แสงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๒๓. นายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต
๒๔. นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
๒๕. นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น
๒๖. นายวิสูตร วัจนะเสถียรกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
๒๗. นางสาวสิรภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ประจ าศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
๒๘. นายเชี่ยวชาญ สุขช่วย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์
๒๙. นายประศักดิ์ ศิริพานิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา
๓๐. นางสาวอมรา สัจจาสัย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด


๓๑. นายจ ากัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี
ศาลปกครองกลาง
๓๒. นายสินิทธ์ สินิทธานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๓๓. นายไพรัช โตสวัสดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
๓๔. นางมาเรียม วิมลธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี
๓๕. นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
๓๖. นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา
๓๗. นายวุฒิชัย แสงส าราญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
๓๘. นายสรศักดิ์ มไหศิริโยดม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
๓๙. นายยรรยง ธัญทะพิพงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีศาลปกครองยะลา
๔๐. นายตรีทศ นิโครธางกูร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่


๔๑. นายประยูร ปรีดา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่
๔๒. นายหัสฎี ศรีวิเชียร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก
๔๓. นายสุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่
๔๔. นายบุญชู จันทร์วงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์
๔๕. นางสาววาสนา มะลิทอง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก


๔๖. นายวัชรพงษ์ เลิศวุฒิ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองยะลา
๔๗. นายอิทธิพล ทัศนา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี
๔๘. นางสาวสุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา
๔๙. นายลิขิต ศกุนะสิงห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น
๕๐. นางสาวสิริพร มณีภัณฑ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด


๕๑. นายศิวศักดิ์ สินอวย ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา
๕๒. นายวินัย รุ่งรักสกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองกลาง
๕๓. นางสาวระริน วรเศรษฐศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช
๕๔. นายวิชชา เหลือล้ า ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา
๕๕. นายสมชัย จารุจินดา ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง
๕๖. นายมนูญ พิบูลรัตนากุล ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๕๗. นายชัยนะ อักษรพันธ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๕๘. นางสาวอัญชิสา อินทรสาลี ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี
๕๙. นางสาวปทิชญา วชิรเมธารัชต์ ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๖๐. นางอุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


๖๑. นายทศพร โต๊ะบุรินทร์ ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ด ารงต าแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๖๒. นางนัทธมน อิ่มสะอาด ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๖๓. นายพีระพันธ์ วัฒนศิริ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง
๖๔. นายสุรเดช สุขถาวร ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองระยอง
๖๕. นายสุรธีร์ ลิ้มทรัพย์ ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองกลาง
๖๖. นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี
๖๗. นายนิทัศน์ แช่มช้อย ตุลาการศาลปกครองระยองดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองกลาง
๖๘. นายประกาย วิบูลย์วิภา ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองนครศรีธรรมราช
๖๙. นายศิริ มีแสงสกุล ตุลาการศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
๗๐. นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


๗๑. นายวิโรจน์ ธิตา ตุลาการศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๗๒. นางสาวกิ่งกาญจน์ คุณสุทธิ์ ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๗๓. นายวันชัย กนกอังกูร ตุลาการศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๗๔. นายตรีภพ กีรติตุลาการกุล ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๗๕. นายวิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ ตุลาการศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ าศาลปกครองสูงสุด
๗๖. นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองพิษณุโลก
๗๗. นายอาณัติ สุขปะทิว ตุลาการศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
๗๘. นายสุรินทร์ ทองมา ตุลาการศาลปกครองอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองพิษณุโลก
๗๙. นายนพรัตน์ สร้อยแสวง ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองสงขลา
๘๐. นายจตุพล ศรีบุรมย์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองนครราชสีมา

๘๑. นายวิวรรธน์ เศวตอริยพงษ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองพิษณุโลก
๘๒. น ายธนวิธ โชติรัตน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองเพชรบุรี
๘๓. นายมาโนช นามเดช ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่งง ตุลาการ
ศาลปกครองนครสวรรค์
๘๔. นายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองเชียงใหม่
๘๕. นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองระยอง
๘๖. นายพงศกร เส็งประเสริฐ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองนครราชสีมา
๘๗. นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิตพร ตุลาการศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองสงขลา
๘๘. นายรัฐกรณ์ ทองงาม ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองขอนแก่น
๘๙. นายบัณฑิต หวังวโรดม ตุลาการศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง
๙๐. นายอนนต์ ทองสัมฤทธิ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองสงขลา


๙๑. นางสาวกิริณี จาระนุ่น ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองเชียงใหม่
๙๒. น ายธีระ วัชดาขา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองอุดรธานี
๙๓. นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คันธารัตนกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองเชียงใหม่
๙๔. นางสาววันเพ็ญ แซ่เอีย ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองยะลา
๙๕. นางสาววรรณอนงค์ ไชยมาลา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองเชียงใหม่
๙๖. นางสาวสุนันท์ ธรรมศรีรักษ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองเชียงใหม่
๙๗. นาย รัชพล คาแพง ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองอุบลราชธานี
๙๘. นายอัชวรรณ อุทัยรังษี ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองยะลา
๙๙. นายปพนพัชญ์ พงษ์หิรัญญาณิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองนครราชสีมา
๑๐๐. น ายวิเชียร พ่วงพูล ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองนครราชสีมา
๑๐๑. นายกันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒนา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองนครราชสีมา
๑๐๒. นายสมชาย สังฆเสริมสิริกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองภูเก็ต
๑๐๓. นายนิติ ชาญศรี ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองระยอง
๑๐๔. นางสาวศิริวรรณ เจษฎาฐิติกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ
ศาลปกครองภูเก็ต


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง