‘ในหลวง’ พระราชทานเงิน สิ่งของ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่รพ. สถานสงเคราะห์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ'

‘ในหลวง’ พระราชทานเงิน สิ่งของ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่รพ. สถานสงเคราะห์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ'
8 มกราคม 2564
716

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)  ซึ่งทวีความรุนแรงระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  ไปมอบแก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564 

วันนี้ (8 ม.ค.64)  เวลา  09.00  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 17 แห่ง ดังนี้

161010726825

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และสถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

161010758290

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทาน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

161010733510

161010772410

161010776771

161010781918

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน และผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

161010791570

161010795990

161010817125

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

161010824993

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธันย์ชนก ฟักอุดม เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

161010842810

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด  อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของผู้เจ็บป่วย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเป็นหน้าด่านในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน จึงพระราชทานเงินในโอกาสนี้ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง