เปิดขั้นตอนขอหนังสือรับรอง 'เดินทางข้ามจังหวัด' ใน 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด

เปิดขั้นตอนขอหนังสือรับรอง 'เดินทางข้ามจังหวัด' ใน 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด
7 มกราคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
111,332

เปิดแนวทางปฏิบัติและวิธีขอ "เอกสารเดินทางข้ามจังหวัด" สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ที่ประชุมเมื่อวานนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มี "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด" ซึ่งจะเข้มกว่าพื้นที่สีแดง โดยจะมีทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

หนึ่งในมาตรการสำคัญที่ถูกบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ งดการเดินทางข้ามพื้นที่ แต่หากผู้ใดมีความจำเป็นเดินทางออกนอกจังหวัดทั้ง 5 นี้ จำเป็นต้องมี “เอกสารเดินทางข้ามจังหวัด” เพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการแนวทางปฏิบัติคือ

1. แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1.1 ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป ให้แสดง "เอกสารรับรองความจําเป็น" และยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

1.2 ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งต้องปฎิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดํารงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ แพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก
 • ผู้ปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม การก่อสร้าง การซ่อมบํารุงต่างๆ และพนักงานที่ทํางานในสถานประกอบการ/โรงงาน
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศ เพื่อ กักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
 • เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่างๆ ของทางราชการ
 • ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคําขอต่อผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท/หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

1.3 บุคคลที่มีความจําเป็นต้องติดต่อราชการ ให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางฯ ติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”

2. แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ที่มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจําเป็น เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ และ เอกสารรับรองการติดต่อราชการ

2.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอําเภอ ปลัดอําเภอหรือ ข้าราชการที่นายอําเภอมอบหมาย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจําเป็นสําหรับบุคคล (ตามข้อ 1.1)

2.2 ให้ผู้ประกอบการนายจ้าง/บริษัท/หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณีออกเอกสารรับรองการปฏิบัติ หน้าที่ให้กับผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ (ตามข้อ 1.2) โดยในเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน อายุ อาชีพ ตําแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน วันเดินทาง จังหวัดต้นทางและปลายทาง เหตุผลความจําเป็น พาหนะที่ใช้เดินทาง ประเภทสินค้าภารกิจ

2.3 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ เป็นผู้ออกเอกสารรับรองการติดต่อราชการ (ตามข้อ 1.3)

3. แนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด

3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

3.2 สอบถามเหตุผลความจําเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

3.3 ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ของผู้เดินทาง

3.4 ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ของผู้เดินทางที่ทางราชการออกให้ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจําเป็น (ตามข้อ 1.1) หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ (1.2) และเอกสารรับรองการติดต่อราชการ (ตามข้อ 1.3)

3.5 ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก

ทั้งนี้ กรณีบุคคลซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนหากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้พิจารณายกเว้นแนวทางปฏิบัติโดยให้มีการบันทึกข้อมูล การปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

 

 • ขอเอกสารเดินทางข้ามจังหวัด ได้ที่ไหนบ้าง? 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม เอกสารเดินทางข้ามจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันออกไป ให้ติดตามจากจังหวัดนั้นๆ โดยตรง

161001398972

 

 • จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เพิ่มจุดในการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้

ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทยา สำนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

พนักงานบริษัท /ห้าง/ ร้าน/ โรงงานให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท /ห้าง/ ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง ส่วนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

ดาวน์โหลดใบรับรองได้ที่นี่

161001408070

 

 • จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเปิดให้บริการประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล ต.มหาชัย ต.โกรกกราก ต.ท่าฉลอม สามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางได้ที่ บริเวณหน้ากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โดยใช้เอกสารประกอบคือ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารรับรองผลตรวจโควิด-19 (ถ้ามี)

161001411239

 

 • จังหวัดระยอง

กรณีผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปและผู้มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการนอกจังหวัดระยอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://tinyurl.com/y2pbqeqs

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://tinyurl.com/y3ndxnjj

ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารรับรองความจำเป็น/รับรองการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดในวันเดินทาง

161001414219

 

 • จังหวัดจันทบุรี

1. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"

2. ติดต่อที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ พร้อมแจ้งเหตุจำเป็นในการเดินทางเพื่อขอเอกสารรับรอง

3. เตรียมเอกสารให้พร้อมในวันเดินทาง ได้แก่ เอกสารรับรอง บัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ที่ติดตั้งแอพ "หมอชนะ"

4. เข้ารับการตรวจคัดกรองหน้าด่าน ตรวจวัดอุณหภูมิ แสดงหลักฐานการรับรอง และอื่น ๆ

ปรินท์เอกสารรับรองมาให้เรียบร้อย สำหรับแบบฟอร์มการขอรับรองการเดินทางตามลิงก์นี้

161001416675

 • ตราด

นายอำเภอเมืองตราด ได้มอบอำนาจให้พนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะรับคำร้องได้ ซึ่งประชาชนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่สามารถมายื่นคำร้องได้ ทั้งที่ อำเภอ หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละอำเภอ

161001421563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง