ย้ำ 5 ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน 'ว่างงาน' จากเหตุโควิด-19 เช็คที่นี่!

ย้ำ 5 ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน 'ว่างงาน' จากเหตุโควิด-19 เช็คที่นี่!
4 มกราคม 2564
13,112

ย้ำ 5 ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน "ว่างงาน" จากเหตุโควิด-19 เปิดลงทะเบียนวันแรก 4 ม.ค.นี้ หากข้อมูลครบถ้วน ประกันสังคมฯโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โควิด-19" ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการระบาดระลอกใหม่ พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด มีการออกประกาศปิดสถานที่ที่อาจเสี่ยงต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว 

สำนักงานประกันสังคม จึงมีการให้บริการ "จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน" ตาม "กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563"

  • ใครได้รับ "สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19" บ้าง?

1. เป็นลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน 

2. ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจาก...

- ต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค

- นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

  • เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19

เนื่องจากภาครัฐมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

160965460174

  • 5 ขั้นตอนขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 

ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

1.ลูกจ้างผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถดาวน์โลดได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง       

2.นายจ้างมีหน้าที่ รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01/7 จากลูกจ้าง

3.บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูล ได้แก่ 

- ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7

- หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (ซึ่งนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรก ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

4.เมื่อดำเนินการในข้อ 2.1 และ 2.2 เรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01/7 ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น

5.เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ หากเงินไม่เข้าบัญชี โทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1506

ทั้งนี้การขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุโควิด-19 นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ต้องดำเนินการตาม ข้อ1 และ ข้อ 2 และไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม หากดำเนินการดังที่กล่าวครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง