ขอนแก่น ประกาศผู้เดินทางจาก 'กทม.-ชลบุรี' ให้รายงานตัว เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

ขอนแก่น ประกาศผู้เดินทางจาก 'กทม.-ชลบุรี' ให้รายงานตัว เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค
31 ธันวาคม 2563
3,583

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติออกคำสั่งให้ผู้เดินทางจาก กทม.และชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.เป็นต้นมา รายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เฝ้าระวังและสอบสวนโรค รวมทั้งให้ผู้ประกอบการทำตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามประกาศตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 113 ตามประกาศจังหวัดเรื่องผ่อนปรน มาตรการ การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลาย มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 15 19 และประกาศ ฯ ฉบับที่ 20 21 แล้วนั้น ด้วยปรากฏว่าจากการรายงานทางระบาดวิทยา พบว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ และมีการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนจากพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรการต่างๆ ที่จำเป็น ในการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นได้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20109 จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อยับยั้งป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

อาศัยตามอำนาจความในมาตรา 22(7) มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1.มาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี หรือเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี แล้วเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา เข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อทำการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

2.การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรมหรือกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่หรือร่วมทำกิจกรรม เช่นว่านั้น ดังนี้ 1. บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 2.ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

3. อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตรและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด

4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 5.จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย 6.จัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ระลอก 2 แล้ว 3 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และยังไม่พบการติดเชื้อแพร่ระบาดในพื้นที่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง