ฟ้าผ่าคลัง! เด้งอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้ากรุ

ฟ้าผ่าคลัง! เด้งอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้ากรุ
22 ธันวาคม 2563
43,424

ครม.เด้งอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้ากรุ ส่ง "ประภาส คงเอียด" นั่งแทน ขณะที่ "ปานทิพย์" ขึ้นผู้อำนวยการสคร.

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตังโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตำแหน่งตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ได้แก่   

  1. โอน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงคลัง
  2. โอน นายประภาศ คงเอียด จากผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง
  3. โอน นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.ยังเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเป็นการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวม 5 คน แทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี

ได้แก่ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท เป็นประธานกรรมการ นายนราธร วงศ์วิเศษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายโสภณ เมฆธน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: