‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดงาน ‘โครงการหลวง 2563’

 ‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดงาน ‘โครงการหลวง 2563’
21 ธันวาคม 2563
3,841

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

160857465992

วันนี้  (21 ..63) เวลา 15.37 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา 17.44 น.ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง 2563 พร้อมคณะองคมนตรี  คณะกรรมการจัดงานข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร

160857519518

ต่อจากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี  ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง 2563 กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง 2563 เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง 2563จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ได้แก่ นิทรรศการคลังสมองโครงการหลวงภูมิปัญญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากดินแดนฝิ่นสู่..แผ่นดินทองเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ

160857471997

160857539263

160857509370

ต่อมา ทอดพระเนตรฐานเรียนรู้ต่าง อาทิ ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ จัดแสดงผลสำเร็จของโครงการหลวงในการพลิกฟื้นพืชเศรษฐกิจแทนพืชเสพติดด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานเรียนรู้ด้านสังคม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยแพทย์อาสาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาคนไข้ในเขตทุรกันดาร ด้านการศึกษา จัดแสดงรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและได้ให้วางรากฐานเกี่ยวกับความสำคัญกับเรื่องการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากห้องราชพฤกษ์ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และฐานเรียนรู้ต่าง เพิ่มเติม อาทิ นิทรรศการสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานโครงการหลวง นิทรรศการกัญชงของแม่และหัตถกรรมราชินีปักเมี่ยน เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนให้สืบทอดและรักษารูปแบบการปักผ้าของชนเผ่าเมี่ยน และการสนับสนุนให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ นิทรรศการผลสำเร็จของงานวิจัยก่อเกิดพืชพันธุ์ใหม่ อาทิ ดอกเอเดลไวส์ มะเขือเทศเชอร์รี่สีเหลือง ผักคอส คีนัว เคพกูสเบอร์รี่ เป็นต้น

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวง ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ขนมปังจากผักปวยเล้ง ขนมปังฟักทอง ซอสพริก ไอศกรีม ข้าวเกรียบรสชาติต่าง  ผลไม้สด อาทิ เคพกูสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 80 เสาวรส ข้าว และธัญพืชต่าง ผักสดออร์แกนิค ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน และปลาสเตอร์เจียนรมควัน

160857498016

160857552938

160857445137

160857466559

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายดอกไม้ ที่ได้พัฒนาพันธุ์จากโครงการหลวงอาทิ ดอกกุหลาบพันธุ์ต่าง เสร็จแล้ว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของจิตอาสาพระราชทาน และทอดพระเนตรการแสดงรำฟ้อนเล็บ เป็นศิลปะล้านนา จากช่างฟ้อนจิตอาสาอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมีราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่าง ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงสืบสานรักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง ทดแทนการปลูกพืชเสพติดในอดีต จำนวน 18 ชนเผ่า อาทิ ชนเผ่าม้ง จากอำเภอหางดง ชนเผ่าปกาเกอญอ จากอำเภอแม่วาง  ชนเผ่าละหู่ และชนเผ่าดาราอั้ง จากอำเภอฝาง เป็นต้น ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ  มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในการนี้ด้วย 

สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

160857469875

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง